Ekoplagát

Oficiálna webová stránka / official website www.ekoplagat.sk

EKOPLAGÁT je medzinárodná súťažná prehliadka plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia. Koná sa raz za tri roky. Prvá medzinárodná prehliadka EKOPLAGÁT sa konala v Považskej galérii umenia v Žiline v roku 1978 ako prvé pravidelné medzinárodné podujatie svojho druhu na svete.

Poslanie a cieľ

Poslaním a cieľom prehliadky je predstaviť, konfrontovať a podnecovať v medzinárodnom meradle plagátovú tvorbu zameranú na ochranu prírody a životného prostredia, rozširovať poznanie a zvyšovať aktivitu spoločnosti pri riešení úloh v tejto oblasti, napomáhať pri výchove k ekologickému mysleniu a etike. Trienále EKOPLAGÁT zároveň podporuje ideový a umelecký rozvoj súčasnej užitej grafiky.

EKOPLAGÁT is an international exhibition and contest of posters on the topics of the environment and nature conservation connected with a prize competition. It is held once in three years. The first international exhibition EKOPLAGÁT took place in the Museum of Art in Žilina, Slovakia in 1978. It was the first regular international event of this kind in the world.

Mission

The main aim of the exhibition is to present, confront and stimulate the production of posters concerning the environment and nature conservation in international context. It should increase the knowledge and activity of the public for solving the problems of environment in the world of today and support the environmental education and ethics. At the same time the triennial EKOPLAGÁT will support ideological and artistic development of the contemporary graphic art.