Správa NP Malá Fatra so sídlom vo Varíne

Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne je odbornou organizáciou ochrany prírody a krajiny zriadenou Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Zabezpečuje úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny na území národného parku a jeho ochranného pásma, ako aj v ďalšom vymedzenom území. Správa národného parku je príspevkovou organizáciou.

Územnú pôsobnosť, predmet činnosti a úlohy správy národného ako aj zásady jej činnosti, vnútornej organizácie, hospodárenia a vzťahy k iným organizáciám určuje štatút správy národného parku.

Dátum vzniku: 31.3.2022

Názov organizácie: Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne

Štatút na stiahnutie:  štatút správy

Sídlo organizácie: Varín, Hrnčiarska 197/62, 01303, Slovenská republika

IČO: 54435340

DIČ: 2121710327

IBAN: SK19 8180 0000 0070 0067 5106

Štatutárny zástupca: riaditeľka, Ing. Gabriela Kalašová

Kontakt:  https://www.npmalafatra.sk/kontakt/