Názov organizácie: Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne (ďalej len “S-NP Malá Fatra”)

Štatút S-NP Malá Fatra na stiahnutie:  Štatút S-NP Malá Fatra

Sídlo organizácie: Varín, Hrnčiarska 197/62, 01303, Slovenská republika

IČO: 54435340

DIČ: 2121710327

IBAN: SK19 8180 0000 0070 0067 5106

Štatutárny zástupca: Ing. Peter Cáder, riaditeľ

Kontakt:  https://www.npmalafatra.sk/kontakt/

 

 

Organizačný poriadok z 01.07.2023