1. Vypracovanie programu starostlivosti o Národný park Malá Fatra a jeho ochranné pásmo

Základné údaje o projekte:

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-26

Kód žiadosti o NFP: NFP310010S581

Kód projektu: 310011S581

Celkové oprávnené výdavky projektu: 495 366,14 €

Doba realizácie projektu: 8/2019-6/2022

Opis a cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je vypracovanie programu starostlivosti o Národný park Malá Fatra a jeho ochranné pásmo (ďalej len “NP Malá Fatra”). Program starostlivosti predstavuje dokument ochrany prírody v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“).

NP Malá Fatra je zároveň územím európskeho významu SKUEV 0252 Malá Fatra. V ochrannom pásme NP Malá Fatra sa nachádza ďalších 5 území zaradené do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 a to: SKUEV 0221 Varínka, SKUEV 0251 Zázrivské lazy, SKUEV 0664 Uholníky, SKUEV 0663 Šíp a SKUEV 0665 Strečnianske meandre Váhu, pričom program starostlivosti o NP Malá Fatra bude predstavovať dokument ochrany prírody aj o tieto územia európskeho významu.

Program starostlivosti bude zároveň obsahovať návrh zonácie Národného parku Malá Fatra a aktualizáciu návštevného poriadku. Súčasťou projektu pre vypracovanie PS o Národný park Malá Fatra a jeho ochranné pásmo je publikácia o území, ktorá zabezpečí zvýšenie informovanosti u relevantných subjektov (vlastníci, správcovia, nájomcovia pozemkov, turistická verejnosť) o stave prírody v NP Malá Fatra a o potrebách ochrany prírody daného územia.

Vyhodnotenie aktivít realizácie projektu:

Realizácia činností v rámci projektu: mapovanie lesných biotopov v navrhovanej zóne A, evidencia dát, dendrochronometria, mikrohabitaty, disturbancie. Monitoring nelesných biotopov nad hornou hranicou lesa, monitoring húb, chrobákov a lesných biotopov. Zrealizovaný ichtyologický prieskum horských tokov priamo v NP Malá Fatra, čiastočne i v OP. Kvalitatívne zhodnotenie lesných biotopov, návrh zonácie národného parku, redukcia územia národného parku a jeho ochranného pásma. Vyhotovenie GIS vrstiev, spracovávanie textovej časti programu starostlivosti. Stretnutia s vlastníkmi vo veci pripravovanej zonácie územia, diskutovanie problematiky so zástupcami cestovného ruchu a samosprávami.

V rámci projektu zrealizovaný monitoring a dotazníkový prieskum návštevnosti – analýza a spracovanie údajov z monitoringu, práca na záverečnej správe

 

2. Projektová dokumentácia pre Návštevnícke centrum v Národnom parku Malá Fatra – Vrátna, Nový dvor

Základné údaje o projekte:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-93

Kód žiadosti o NFP: NFP302070CPW8

Kód projektu: 302071CPW8

Celkové oprávnené výdavky projektu: 75 583,09 EUR

Doba realizácie projektu: 09/2022-12/2023

Opis a cieľ projektu:

Projekt” Projektová dokumentácia Návštevníckeho centra v Národnom parku Malá Fatra – Vrátna, Nový dvor” spočíva v obstaraní a vypracovaní projektovej dokumentácie vo všetkých stupňoch potrebných pre získanie povolenia na realizáciu stavby v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení. Projektová dokumentácia bude riešiť rekonštrukciu existujúcej hájenky s prislúchajúcou hospodárskou budovou a pivnicou na parcele registra C č.16152/102 K.ú. Terchová v lokalite Terchová, Vrátna Nový dvor, ktorá bola v zmysle poslednej novely Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny delimitovaná zo Štátnych lesov SR na Správu Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne (ďalej “Správa NP Malá Fatra). Rekonštrukciou vznikne Návštevnícke centrum, ktoré bude slúžiť na výchovu a vzdelávanie a osvetu návštevníkov Národného parku Malá Fatra o prírodných hodnotách a špecifikách daného územia, na manažovanie návštevníkov s cieľom zachovania predmetu ochrany prírody a v neposlednom rade aj na propagáciu ochrany prírody. Projekt svojou podstatou prispieva k naplneniu cieľov PO7 REACT-EÚ a je v súlade so špecifickým cieľom 7.6, ktorý spočíva vo vytvorení predpokladov hladkej realizácie prostredníctvom aktuálnej a kompletnej projektovej dokumentácie pre realizáciu projektov pre programové obdobie 2021-2027.

Spôsob realizácie aktivít projektu:

Realizácia projektu spočíva v obstaraní 1 projektovej dokumentácie pre Návštevnícke centrum Správy NP Malá Fatra – Vrátna, Nový dvor verejným obstarávaním v zmysle Jednotnej príručky pre prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania – služby architekta a projektanta, následne v samotnom spracovaní projektovej dokumentácie vybraným architektonickým ateliérom  – Kilo Honč, s.r.o. na základe Zmluvy o dielo v súčinnosti so zástupcom Správy NP Malá Fatra a s príslušnými orgánmi štátnej správy vo veci zabezpečenia súladu so zákonom č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení.

 

3. Projektová dokumentácia pre Návštevnícke centrum v Národnom parku Malá Fatra – Varín

Základné údaje o projekte:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-93

Kód žiadosti o NFP: NFP302070CQB2

Kód projektu: 302071CQB2

Celkové oprávnené výdavky projektu: 119 585,92 EUR

Doba realizácie projektu: 04/2023-12/2023

Opis a cieľ projektu:

Projekt “Projektová dokumentácia Návštevníckeho centra v Národnom parku Malá Fatra – Varín” spočíva v obstaraní projektovej dokumentácie vo všetkých stupňoch spracovania  pre získanie potrebného povolenia na realizáciu stavby zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení. Projektová dokumentácia bude riešiť rekonštrukciu už existujúcej stavby – administatívno-prevádzkovej budovy Správy NP Malá Fatra o doplnenie návštevníckeho centra resp. centra environmentálnej výchovy na požadovanej úrovni, ktoré bude slúžiť na výchovu a vzdelávanie a osvetu návštevníkov Národného parku Malá Fatra o prírodných hodnotách a špecifikách daného územia s možnosťou ubytovania, na manažovanie návštevníkov s cieľom zachovania predmetu ochrany prírody a na propagáciu ochrany prírody. Projekt svojou podstatou prispieva k naplneniu cieľov PO7 REACT-EÚ a je v súlade so špecifickým cieľom 7.6, ktorý spočíva vo vytvorení predpokladov hladkej realizácie prostredníctvom aktuálnej a kompletnej projektovej dokumentácie pre realizáciu projektov pre programové obdobie 2021-2027.

Spôsob realizácie aktivít projektu:

Realizácia projektu bude spočívať v obstaraní 1 projektovej dokumentácie pre Návštevnícke centrum Správy NP Malá Fatra –  Varín verejným obstarávaním – tzv. “súťažou” v zmysle Jednotnej príručky pre prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania – služby architekta a projektanta, následne v samotnom spracovaní projektovej dokumentácie vysúťaženým architektonickým ateliérom na základe Zmluvy o dielo v súčinnosti so zástupcom Správy NP Malá Fatra a s príslušnými orgánmi štátnej správy vo veci zabezpečenia súladu so zákonom č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení.