VLASTNÉ PROJEKTY:
1. Vypracovanie programu starostlivosti o Národný park Malá Fatra a jeho ochranné pásmo

Základné údaje o projekte:

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-26

Kód žiadosti o NFP: NFP310010S581

Kód projektu: 310011S581

Celkové oprávnené výdavky projektu: 408 184,71 €

Doba realizácie projektu: 8/2019-6/2022

Doba realizácie projektu v zmysle Dodatku č.2 predĺžená do: 12/2023

Zverejnená zmluva: https://www.crz.gov.sk/4159116/

Opis a cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je vypracovanie programu starostlivosti o Národný park Malá Fatra a jeho ochranné pásmo (ďalej len „NP Malá Fatra“). Program starostlivosti predstavuje dokument ochrany prírody v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“).

NP Malá Fatra je zároveň územím európskeho významu SKUEV 0252 Malá Fatra. V ochrannom pásme NP Malá Fatra sa nachádza ďalších 5 území zaradené do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 a to: SKUEV 0221 Varínka, SKUEV 0251 Zázrivské lazy, SKUEV 0664 Uholníky, SKUEV 0663 Šíp a SKUEV 0665 Strečnianske meandre Váhu, pričom program starostlivosti o NP Malá Fatra bude predstavovať dokument ochrany prírody aj o tieto územia európskeho významu.

Program starostlivosti bude zároveň obsahovať návrh zonácie Národného parku Malá Fatra a aktualizáciu návštevného poriadku. Súčasťou projektu pre vypracovanie PS o Národný park Malá Fatra a jeho ochranné pásmo je publikácia o území, ktorá zabezpečí zvýšenie informovanosti u relevantných subjektov (vlastníci, správcovia, nájomcovia pozemkov, turistická verejnosť) o stave prírody v NP Malá Fatra a o potrebách ochrany prírody daného územia.

Vyhodnotenie aktivít realizácie projektu:

Realizácia činností v rámci projektu: mapovanie lesných biotopov v navrhovanej zóne A, evidencia dát, dendrochronometria, mikrohabitaty, disturbancie. Monitoring nelesných biotopov nad hornou hranicou lesa, monitoring húb, chrobákov a lesných biotopov. Zrealizovaný ichtyologický prieskum horských tokov priamo v NP Malá Fatra, čiastočne i v OP. Kvalitatívne zhodnotenie lesných biotopov, návrh zonácie národného parku, redukcia územia národného parku a jeho ochranného pásma. Vyhotovenie GIS vrstiev, spracovávanie textovej časti programu starostlivosti. Stretnutia s vlastníkmi vo veci pripravovanej zonácie územia, diskutovanie problematiky so zástupcami cestovného ruchu a samosprávami.

V rámci projektu zrealizovaný monitoring a dotazníkový prieskum návštevnosti – analýza a spracovanie údajov z monitoringu, práca na záverečnej správe

 

2. Projektová dokumentácia pre Návštevnícke centrum v Národnom parku Malá Fatra – Vrátna, Nový dvor

Základné údaje o projekte:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-93

Kód žiadosti o NFP: NFP302070CPW8

Kód projektu: 302071CPW8

Výška poskytnutého NFP: 75 583,09 EUR

Výška poskytnutého NFP v zmysle Dodatku č.: IROP-D1-302071CPW8-76-93: 64 244,69 EUR

Doba realizácie projektu: 09/2022-12/2023

Zverejnená zmluva: https://www.crz.gov.sk/zmluva/7658695/

Opis a cieľ projektu:

Projekt“ Projektová dokumentácia Návštevníckeho centra v Národnom parku Malá Fatra – Vrátna, Nový dvor“ spočíva v obstaraní a vypracovaní projektovej dokumentácie vo všetkých stupňoch potrebných pre získanie povolenia na realizáciu stavby v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení. Projektová dokumentácia bude riešiť rekonštrukciu existujúcej hájenky s prislúchajúcou hospodárskou budovou a pivnicou na parcele registra C č.16152/102 K.ú. Terchová v lokalite Terchová, Vrátna Nový dvor, ktorá bola v zmysle poslednej novely Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny delimitovaná zo Štátnych lesov SR na Správu Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne (ďalej „Správa NP Malá Fatra). Rekonštrukciou vznikne Návštevnícke centrum, ktoré bude slúžiť na výchovu a vzdelávanie a osvetu návštevníkov Národného parku Malá Fatra o prírodných hodnotách a špecifikách daného územia, na manažovanie návštevníkov s cieľom zachovania predmetu ochrany prírody a v neposlednom rade aj na propagáciu ochrany prírody. Projekt svojou podstatou prispieva k naplneniu cieľov PO7 REACT-EÚ a je v súlade so špecifickým cieľom 7.6, ktorý spočíva vo vytvorení predpokladov hladkej realizácie prostredníctvom aktuálnej a kompletnej projektovej dokumentácie pre realizáciu projektov pre programové obdobie 2021-2027.

Spôsob realizácie aktivít projektu:

Realizácia projektu spočíva v obstaraní 1 projektovej dokumentácie pre Návštevnícke centrum Správy NP Malá Fatra – Vrátna, Nový dvor verejným obstarávaním v zmysle Jednotnej príručky pre prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania – služby architekta a projektanta, následne v samotnom spracovaní projektovej dokumentácie vybraným architektonickým ateliérom  – Kilo Honč, s.r.o. na základe Zmluvy o dielo v súčinnosti so zástupcom Správy NP Malá Fatra a s príslušnými orgánmi štátnej správy vo veci zabezpečenia súladu so zákonom č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení.

 

 

 

 

3. Projektová dokumentácia pre Návštevnícke centrum v Národnom parku Malá Fatra – Varín

Základné údaje o projekte:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-93

Kód žiadosti o NFP: NFP302070CQB2

Kód projektu: 302071CQB2

Výška poskytnutého NFP: 119 585,92 EUR

Výška poskytnutého NFP v zmysle Dodatku č.: IROP-D1-302071CQB2-76-93: 111 068,32 EUR

Doba realizácie projektu: 04/2023-12/2023

Zverejnená zmluva: https://www.crz.gov.sk/zmluva/7658600/

Opis a cieľ projektu:

Projekt „Projektová dokumentácia Návštevníckeho centra v Národnom parku Malá Fatra – Varín“ spočíva v obstaraní projektovej dokumentácie vo všetkých stupňoch spracovania  pre získanie potrebného povolenia na realizáciu stavby zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení. Projektová dokumentácia bude riešiť rekonštrukciu už existujúcej stavby – administatívno-prevádzkovej budovy Správy NP Malá Fatra o doplnenie návštevníckeho centra resp. centra environmentálnej výchovy na požadovanej úrovni, ktoré bude slúžiť na výchovu a vzdelávanie a osvetu návštevníkov Národného parku Malá Fatra o prírodných hodnotách a špecifikách daného územia s možnosťou ubytovania, na manažovanie návštevníkov s cieľom zachovania predmetu ochrany prírody a na propagáciu ochrany prírody. Projekt svojou podstatou prispieva k naplneniu cieľov PO7 REACT-EÚ a je v súlade so špecifickým cieľom 7.6, ktorý spočíva vo vytvorení predpokladov hladkej realizácie prostredníctvom aktuálnej a kompletnej projektovej dokumentácie pre realizáciu projektov pre programové obdobie 2021-2027.

Spôsob realizácie aktivít projektu:

Realizácia projektu bude spočívať v obstaraní 1 projektovej dokumentácie pre Návštevnícke centrum Správy NP Malá Fatra –  Varín verejným obstarávaním – tzv. „súťažou“ v zmysle Jednotnej príručky pre prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania – služby architekta a projektanta, následne v samotnom spracovaní projektovej dokumentácie vysúťaženým architektonickým ateliérom – Architektonické štúdio Atrium s.r.o. na základe Zmluvy o dielo v súčinnosti so zástupcom Správy NP Malá Fatra a s príslušnými orgánmi štátnej správy vo veci zabezpečenia súladu so zákonom č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení.

 

 

 

 

4. Zachovanie a zlepšenie stavu vybraných druhov a biotopov v Národnom parku Malá Fatra

Základné údaje o projekte:

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-22

Kód žiadosti o NFP: NFP310010CPM7

Kód projektu: 310011CPM7

Celkové oprávnené výdavky projektu: 402 420,19 €

Doba realizácie projektu: 1/2023-12/2023

Zverejnená zmluva: https://www.crz.gov.sk/zmluva/7941902/

Opis a cieľ projektu:

Cieľom projektu je dobudovanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu Natura 2000 a ďalšie chránené územia (vrátane území medzinárodného významu), ako aj chránené druhy“ prostredníctvom manažmentových, monitorovacích, edukačných a procesných opatrení.

V rámci manažmentov budú vykonané lesohospodárske zásahy šetrné k prírode. Ich cieľom je zlepšiť vekovú, priestorovú a druhovú štruktúru v lesných porastoch. To povedie k diverzifikácii topických a trofických podmienok pre živé organizmy, vrátane chránených druhov a k zvýšeniu celkovej odolnosti porastov voči biotickým a abiotickým vplyvom. Pomiestne budú vykonané zásahy smerujúce k disturbanciám, zameraným na zlepšenie podielu mŕtveho stojaceho a ležiaceho dreva v hospodárskych a ochranných lesoch. To posilní mikroklimatické podmienky, tvorbu pôdneho horizontu, zlepšenie vodozádržnej funkcie a vznik nových mikrohabitatov. V projekte budú aplikované lesohospodárske postupy rešpektujúce životný cyklus chránených druhov. Pri ochrane porastov pred kopytníkmi sa použijú alternatívne opatrenia (ovčia vlna, mechanické ohradníky). Ich efektivita bude dlhodobo porovnávaná s konvenčnými spôsobmi. Ďalšími manažmentovými opatreniami bude tvorba menších reprodukčných lokalít pre organizmy viazané na vodné prostredie, posilnenie hniezdnych možností pre vtáky a úkryty pre netopiere.

Zavedie sa sledovanie výskytu druhov a biotopov s prednostným zameraním na zmeny inicializované uvedenými manažmentovými opatreniami. Tieto zmeny budú porovnávané v rámci územia s lokalitami s bezzásahovým režimom. Z dlhodobého hľadiska to prispeje k lepšiemu pochopeniu biologických procesov v krajine.

V spolupráci so štátnou správou sa zabezpečí formálne prekategorizovanie hospodárskych lesov v správe žiadateľa na lesy osobitného určenia, čo následne umožní lepšie riešiť niektoré špecifické potreby chránených druhov (napr. úroveň zápoja) a biotopov v projektovom území.

Realizácia vyššie uvedených aktivít poskytne ideálny priestor na zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti a vlastníkov lesných pozemkov. Za týmto účelom budú organizované informačné podujatia s názornými ukážkami priamo v teréne.

 

 

PARTNERSKÉ PROJEKTY:

1. Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku

Základné údaje o projekte:

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-22

Kód žiadosti o NFP: NFP310010L489

Kód projektu: 310011L489

Žiadateľ: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Výška NFP žiadateľa: 7 999 997,57 EUR

Výška NFP partnera: 26 460,00 EUR

Hlavný cieľ projektu: Zachovanie priaznivého stavu vlka dravého a medveďa hnedého v aplskom bioregióne, dosiahnutie priaznivého stavu u vlka dravého v panónskom bioregióne a u rysa ostrovida na celom Slovensku prostredníctvom realizácie aktivít zo schválených programov starostlivosti. Uvedené ciele sú v súlade s aktualizovanou národnou stratégiou ochrany biodiverzity do roku 2020.

Hlavným výstupom projektu bude posilnenie právnej a inštitucionálnej ochrany a manažmentu veľkých šeliem na Slovensku. Ďalšie výstupy projektu sa týkajú zlepšenia systému riešenia škôd spôsobených veľkými šelmami, systému preventívnych opatrení na zamedzenie týchto škôd, zníženia vplyvov na veľké šelmy, ďalšie posilnenie cezhraničnej spolupráce, zavedenie monitoringu do praxe, získanie nových relevantných poznatkov týkajúcich sa veľkých šeliem, skvalitnenie práce s verejnosťou. Projekt je realizovaný v rámci celého areálu rozšírenia veľkých šeliem (aj potencionálneho). Výskytové dáta (pobytové znaky) veľkých šeliem sú priebežne zaznamenávané na portáli: www.biomonitoring.sk.

Viac informácii: https://www.sopsr.sk/web/?cl=10302