Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne (ďalej len “S-NP Malá Fatra”) je odbornou organizáciou ochrany prírody a krajiny zriadenou Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Zabezpečuje úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny na území národného parku a jeho ochranného pásma, ako aj v ďalšom vymedzenom území. S-NP Malá Fatra je príspevkovou organizáciou.

Územnú pôsobnosť, predmet činnosti a úlohy správy národného ako aj zásady jej činnosti, vnútornej organizácie, hospodárenia a vzťahy k iným organizáciám určuje štatút správy národného parku.

 

Plány hlavných úloh S-NP Malá Fatra:

Plán hlavných úloh S-NP Malá Fatra na rok 2022

Plán hlavných úloh S-NP Malá Fatra na rok 2023

Plán hlavných úloh S-NP Malá Fatra na rok 2024