Rozsutec (764 ha) Geologické podložie tvorí prevažne vápenec a dolomit, ktorý výrazne vyčnieva nad mäkšie modelovaný reliéf budovaný slienitými vápencami, slieňovcami a bridlicami. Predmetom ochrany sú vzácne ekosystémy a unikátne geomorfologické javy. Niektoré rastlinné spoločenstvá sú v rámci Slovenska unikátne, žije tu asi 2000 druhov živočíchov, takmer všetky druhy chránených rastlín Slovenska. Významným geomorfologickým útvarom je Kryštálová jaskyňa.