NATURA 2000

V Slovenskej republike ochranu prírody legislatívne upravuje zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z.v znení neskorších predpisov. Tento zákon definuje dve úrovne územnej ochrany prírody, ktoré sa vzájomne prekrývajú.

 1. Národná sieť chránených území so svojou historickou súvislosťou.
 2. NATURA 2000, ktorá vyplynula z nášho vstupu do Európskej únie.

Natura 2000  => sústava chránených území členských krajín Európskej únie (EÚ)

Cieľ vytvorenia sústavy: 

 • zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné pre celú EÚ
 • zabezpečenie ochrany najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov
 • zabezpečenie zachovania biologickej diverzity (rozmanitosti)
 • zabezpečenie priaznivého stavu populácií vybraných druhov živočíchov a rastlín a priaznivý stav biotopov (čo nevylučuje hospodárske aktivity v územiach, pokiaľ tento priaznivý stav nenarušujú)

Základom pre vytvorenie sústavy sú dve právne normy EÚ, ktoré predstavujú doposiaľ najkomplexnejšiu právnu normu na ochranu prírody vo svete.

 1. smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov (známa tiež ako smernica o vtákoch – Birds Directive)
 2. smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (známa tiež ako smernica o biotopoch – Habitats Directive).

Zoznamy vybraných druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov, ktoré sú významné pre Európsku úniu, tvoria prílohy uvedených smerníc.

Na základe týchto smerníc, tvoria sústavu NATURA 2000 dva typy území:

 1. Chránené vtáčie územia (CHVÚ) – osobitne chránené územia (Special Protection Areas, SPA) – vyhlasované na základe smernice o vtákoch
 2. Územia európskeho významu (ÚEV) – osobitné územia ochrany (Special Areas of Conservation, SAC) – vyhlasované na základe smernice o biotopoch (v národnej legislatíve je po vyhlásení územie zaradené v príslušnej národnej kategórii chránených území).

Výber území NATURA 2000 je vykonávaný na základe vedeckých podkladov (komplexných údajov o rozšírení a stave populácií jednotlivých rastlinných a živočíšnych druhov, údajov o rozlohe a zachovalosti biotopov). Výsledná sústava potom zahŕňa najhodnotnejšie územia bez ohľadu na vlastnícke vzťahy či súčasné hospodárske využívanie.

Právne predpisy a mapy

Národný zoznam Území európskeho významu vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia výnosom č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004.

 1. aktualizácia –  Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  č. 577/2011 zo dňa 31.8.2011 – v pôsobnosti Správy NP MF boli doplnené územia Šíp, Uholníky, Strečnianske meandre Váhu a Slnečné skaly.
 2. aktualizácia (tzv. C etapa) – Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej
  republiky zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území  európskeho významu – v pôsobnosti Správy NP MF  boli doplnené územia Kľak a Lučanská Fatra.

Kompletný zoznam predpisov.

Interaktívny mapový server Štátnej ochrany prírody SR

Stránka Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR) venovaná NATURA 2000 s aktuálnymi informáciami.

Územia NATURA 2000 v územnej pôsobnosti Správy NP Malá Fatra

SKUEV – územie európskeho významu, SKCHVU – chránené vtáčie územie

Kod lokality Názov lokality
SKUEV0221 Varínka
SKUEV0239 Kozol
SKUEV0240 Kľak
SKUEV0251 Zázrivské lazy
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0254 Močiar
SKUEV0255 Šujské rašelinisko
SKUEV0663 Šíp
SKUEV0664 Uholníky
SKUEV0665 Strečnianske meandre Váhu
SKUEV0667 Slnečné skaly
SKUEV0930 Lúčanská Fatra
SKCHVU013 Malá Fatra

Brožúrky NATURA 2000

Tu si môžete stianuť plnofarebné brožúrky o územiach Natura 2000 v územnej pôsobnosti Správy NP Malá Fatra.

Malá Fatra

Kozol a Kľak

Močiar a Šujské rašelinisko

Zázrivské lazy