Flóra

Bohaté geologické podložie, členitý reliéf a veľké rozpätie nadmorských výšok podnietili mimoriadne pestrý vývoj rastlinných spoločenstiev. Prevládajúcou vegetačnou formáciou sú lesné spoločenstvá. V území nájdeme taktiež subalpínske, podhorské a horské lúky, mokraďové čí krovinové biotopy. Na území národného parku a jeho ochranného pásma bolo doteraz zistených viac ako 1100 druhov vyšších rastlín. Podľa najnovšieho červeného zoznamu patria 4 druhy medzi kriticky ohrozené, 8 druhov medzi ohrozené, 17 patrí do kategórie zraniteľné, 84 druhov je takmer ohrozených a 53 je v kategórii menej ohrozených.

Vyskytujú sa tu aj 4 vlastné endemity Malej Fatry – alchemilka Sojákova, alchemilka panenská, očianka stopkatá a jarabina Margittaiho. Tieto druhy nikde inde ako v Malej Fatre nerastú. Na vápencových skalných stenách môžeme obdivovať chránené druhy ako poniklec slovenský, klinček neskorý, astra alpínska, horec Clusiov.

Charakteristickými druhmi nad hornou hranicou lesa sú vŕba sieťkovaná, dryádka osemlupienková, prilbica tuhá, mliečivec alpínsky, stračia nôžka a pod. Na prechodných rašeliniskách, slatiniskách, vlhkých a podmáčaných lúkách sú bohato zastúpené ohrozené rastlinné spoločentvá zastúpené druhmi ako napr. rosička okrúhlolistá, rosička anglická, vstavač Fuchsov, vstavačovec májový, bradáčik vajcovitý, mečík strechovitý, všivec močiarny, páperníky atď.

Návštevníci sa môžu pokochať aj krásou a pestrosťou kvetnatých lúk v podhorskom pásme.

Črievičník papučkový

 

Poniklec slovenský

 

Prvosienka pomúčená

 

Rosička okrúhlolistá

 

Podhorská kvetnatá lúka