Rada Národného parku Malá Fatra (ďalej len “Rada NP“) vznikla v súlade s rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 24. 6. 2022 č. 40/2022-1.11.1 o zriadení Rady NP a  čl. 6 štatútu Správy Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne.

Rada NP pôsobí pri Správe Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne (ďalej len „Správa NP“) ako poradný, odborný, konzultačný a iniciačný orgán pre záležitosti Národného parku Malá Fatra (ďalej len „NP“) v zmysle §65 b, ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení .

Rada NP zabezpečuje primerané úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny na území NP a jeho ochrannom pásme.

Postavenie, pôsobnosť, priebeh zasadnutia a základné zásady činnosti a zloženie Rady NP vymedzuje štatút Rady NP – Štatút Rady NP

Priebeh rokovania upravuje rokovací poriadok Rady NP – Rokovací poriadok Rady NP