Letný monitoring medveďa je zoologickou aktivitou, ktorú zastrešuje Správa NP Malá Fatra.

Prvý krát bol zrealizovaný v máji 2003, pričom s menšími zmenami pokračuje nepretržite dodnes.

Metodika: Monitoring je založený na priamych vizuálnych pozorovaniach jedincov. V rámci modelového územia sú určené pozorovacie stanovištia, z ktorých sa medvede sledujú. Nachádzajú sa v relatívne prehľadnej krajine v predhorí, na horských lúkach a okrajoch rúbaní, no vystupujú až do subalpínskeho pásma. Úlohou každého mapovateľa je zotrvať na pridelenej lokalite počas troch dní (víkend) a monitorovať určený priestor. Do podkladov zaznamenáva každé pozorovanie, kde uvedie čas a dĺžku pozorovania, správanie sa a počet pozorovaných jedincov, odhad hmotnosti či výšku v kohútiku, sfarbenie, vodiace samice, rušivé činitele a ďalšie doplnkové informácie. Pozorovania sa zaznačujú aj do mapovej prílohy. Táto metóda vzhľadom na charakter územia (pomerne vysoká lesnatosť) a relatívne nízky počet zúčastnených mapovateľov neumožňuje získať údaj o absolútnej početnosti druhu v sledovanom priestore, no toto nie je ani hlavným cieľom. Systematický monitoring realizovaný každoročne na totožných lokalitách podáva prehľad o časovo – priestorovej distribúcii a aktivite sledovaných jedincov, o ich prípadnej väzbe k danému prostrediu v konkrétnom čase, o prejavoch správania sa, a orientačne poukazuje na pohlavnú a hmotnostnú štruktúru lokálnej populácie. Sledujú sa tiež rušivé činitele v prostredí a následné reakcie zvierat na ne.

V oblasti vyhodnotenia údajov súvisiacich s počtom zaznamenaných jedincov má takýto monitoring nesporné výhody oproti konvenčným spôsobom (sledovanie pobytových znakov na transektoch). Na základe viac – menej jednoznačných charakteristík (dátum a čas pozorovania, presná lokalizácia, odhadnutá hmotnosť, sfarbenie jedincov, smer pohybu, prípadná foto a video dokumentácia) možno veľmi efektívne eliminovať duplicitné záznamy.

Na realizácii monitoringu sa okrem Správy NP Malá Fatra podieľajú poľovné združenia,  aktívni členovia Stráže prírody, študenti a ďalší dobrovoľníci.

Čiastkové výsledky:

KALAŠ, Michal. 2013. Stacionárny monitoring medveďa hnedého (Ursus arctos L.) v Národnom parku Malá Fatra. In: Zborník Oravského múzea, 2013, ročník XXX, s. 323 – 338
http://www.velkeselmy.cz/knihovna/a/rok2013/Kalas_2013_Stacionarny_monitoring_medveda_hnedeho_v_NP_Mala_Fatra.pdf

KALAŠ, Michal. 2017. Organizované priame pozorovania medveďa hnedého (Ursus arctos L.) v oblasti Národného parku Malá Fatra, Pp. 76 – 81. In: KALAŠ M. & KICKO J. (eds.)2017. Výskum a ochrana Malej Fatry. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie Výskum a ochrana Malej Fatry (Gbelany 5. októbra2017). Varín, 112 pp. Vyskum a ochrana Malej Fatry 2017

Prihlasovací formulár na monitoring medveďa v roku 2023

Prihlasovanie na letný monitoring medveďa bolo ukončené !!!