Vybrané výsledky dotazníkového prieskumu počas letnej sezóny v roku 2021

Vybrané výsledky dotazníkového prieskumu počas letnej sezóny v roku 2021

V roku 2021 bolo hodnotených 1314 korektne vyplnených dotazníkov.

Zber dát prebiehal v teréne počas 20 dní letnej turistickej sezóny na štyroch lokalitách  (Podžiar,  Snilovské sedlo, Chata na Kľačianskej Magure, Šútovská dolina). Časť dotazníkov (10%) bola vyplnená elektronicky. Dotazník vyplnilo 46% mužov a 54% žien. Vekový priemer respondentov bol 39 rokov.  V roku 2021 nás, okrem návštevníkov, zaujímal aj názor domácich (chalupárov, obyvateľov), tí predstavovali 9% všetkých respondentov.

Motív návštevy a využívanie územia národného parku

47% návštevníkov prišlo osobitne za účelom návštevy národného parku, 40% si prišlo vychutnať turistické atrakcie a kultúrne akcie, zvyšná časť návštevníkov mala iné dôvody návštevy regiónu.

Až 87% respondentov vníma národný park ako územie, kde by mal človek na významnej ploche (výhľadovo až 75% rozlohy územia) ponechať prírodu bez ľudského zásahu, len s umožnením vstupu návštevníkov.

Cestovný ruch je dôležité odvetvie z ekonomického a regionálneho hľadiska, pretože je zdrojom príjmov pre miestne obyvateľstvo. Niektoré projekty ako napr. výstavba lyžiarskych zariadení, lanoviek, hotelov a atrakcií (ako napr. vyhliadkové veže) menia charakter krajiny a ohrozujú fungovanie ekosystémov a ohrozených druhov rastlín a živočíchov v národnom parku.  Čo si myslia návštevníci národného parku?

  • 72% respondentov súhlasí s vyjadrením, že infraštruktúra pre návštevníkov (napr. hotely, lyžiarske vleky) má byť umiestnená mimo územie národného parku a len 15% sa domnieva o opaku.
  • 73% návštevníkov sa domnieva, že každý projekt, ktorý ohrozuje fungovanie ekosystémov by mal byť v národnom parku zakázaný.
  • 65% návštevníkov by obmedzilo návštevu národného parku, ak by sa hotely, lyžiarske strediská a turistické atrakcie rozšírili a tak by zmenili krajinu. Pre týchto návštevníkov je hlavným motívom návštevy územia nedotknutá krajina.
Dĺžka pobytu, náklady návštevníkov a ochota platiť vstupné

Čo sa týka dĺžky pobytu, tak 40% návštevníkov trávi čas v národnom parku formou jednodňového pobytu bez prenocovania.

Návštevníci minú v národnom parku  priemere 102€ na osobu a deň  (ubytovanie je 31€, strava 25 €, zvyšok tvorí nákup suvenírov, parkovné, miestna doprava).  Pri odhadovanej ročnej návštevnosti národného parku 500 tisíc návštevníkov*,  predstavujú návštevníci národného parku zaujímavý ekonomický potenciál pre daný región.

*) zdroj:  VOLOŠČUK, I., SABO, P., ŠKODOVÁ, M., ŠVAJDA J. & LEPEŠKA T. 2016. Dynamika krajinnej štruktúry a diverzita ekosystémov Krivánskej Fatry. Monografická štúdia. Belianum Banská Bystrica.

Aj v tomto roku nás zaujímala ochota platiť vstupné do národného parku. Respondenti boli ochotní zaplatiť vstupné v priemere  3,68€ pričom  13% návštevníkov nebolo ochotných zaplatiť vôbec. V prípade, že návštevníci boli ochotný zaplatiť vstupné, tak 55% návštevníkov by očakávalo v národnom parku zabezpečenie väčšej ochrany prírody, 45% návštevníkov lepšiu kvalitu a značenie turistických chodníkov a 23%  viac informácií o území národného parku formou náučných chodníkov, alebo panelov (návštevníci mohli označiť viac odpovedí).

Všetkým návštevníkom zúčastneným v prieskume ďakujeme!

(výsledky predchádzajúceho prieskumu nájdete tu – https://www.npmalafatra.sk/dotaznikovy-prieskum-nazorov-navstevnikov-narodneho-parku-20212-2/ )

spracovala: G. Kalašová (podľa záverečnej správy z prieskumu názorov návštevníkov, interný materiál Správy NP Malá Fatra)