Realizujeme dotazníkový prieskum názorov návštevníkov národného parku

Realizujeme dotazníkový prieskum názorov návštevníkov národného parku

Správa NP Malá Fatra realizuje aj v tomto roku v letných mesiacoch vlastný dotazníkový prieskum názorov návštevníkov.

Metodika prieskumu čiastočne nadväzuje na prieskum, ktorý realizoval tím odborníkov z Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2015.  Rovnaký prieskum uskutočnila Správa NP Malá Fatra aj v rokoch 2018 a 2020.  Čiastkové výsledky dotazníkového prieskumu z roku 2018 nájdete tu https://www.npmalafatra.sk/dotaznikovy-prieskum-nazorov-navstevnikov-narodneho-parku-2/

Vybrané výsledky dotazníkového prieskumu počas letnej sezóny v roku 2020 

V roku 2020 bolo hodnotených 1157 korektne vyplnených dotazníkov. Zber dát prebiehal v teréne počas 19 dní letnej turistickej sezóny na deviatich lokalitách  (Podžiar, Chata pod Chlebom, Snilovské sedlo, Chata na K. Magure, Chata pod Suchým, Šútovská dolina, Chata na Grúni, Medziholie, Tiesňavy). Časť dotazníkov (16%) bola vyplnená elektronicky.

Ciele národného parku

V prieskume mali návštevníci označiť tri najdôležitejšie ciele národného parku. Z výsledkov vyplynulo, že za najdôležitejší cieľ považujú návštevníci ochranu prirodzených biotopov a druhov (označilo ho 93% účastníkov ankety). Druhým a tretím cieľom v poradí bolo vzdelávanie a informovanie v ochrane prírody (89% respondentov) a vedecký výskum ohľadom ochrany prírody (77% respondentov). Naopak z národného parku by respondenti vylúčili prevádzku a zväčšovanie lyžiarskych stredísk (76%) a realizáciu poľovníctva, alebo rybárstva, čo označilo 61% respondentov. Rovnaký počet návštevníkov (61%) by z národného parku vylúčil budovanie rekreačnej  infraštruktúry (hotely, kúpele, reštaurácie, bufety).

Aktivity návštevníkov a motív návštevy

Respondenti mali označiť tri svoje prioritné aktivity v národnom parku. Hlavnou letnou aktivitou návštevníkov v národnom parku zostáva turistika, ktorú označilo až 97% návštevníkov.  Ďalším aktivitami v poradí bol “zážitok z pobytu v prírode národného parku” (77% návštevníkov) a “pozorovanie rastlín a živočíchov” (36% návštevníkov). Iný šport vykonávalo 18% návštevníkov.

Až 63% návštevníkov prišlo osobitne za účelom návštevy národného parku, 24% si prišlo vychutnať turistické atrakcie a kultúrne akcie, zvyšná časť návštevníkov mala iné dôvody návštevy regiónu.

Dĺžka pobytu, náklady návštevníkov a ochota platiť vstupné

Čo sa týka dĺžky pobytu, tak 44% návštevníkov trávi čas v národnom parku formou jednodňového pobytu bez prenocovania.  Zvyšok návštevníkov využíva ubytovanie v najbližších obciach (najmä Terchová, Zázrivá, Belá).

Návštevníci národného parku minuli v roku 2020 počas svojej návštevy v priemere 71€ na osobu a deň  (ubytovanie tvorí 21€, zvyšok je strava, nákup suvenírov, parkovné, či miestna doprava).  Pri odhadovanej ročnej návštevnosti národného parku 500 tisíc návštevníkov*,  predstavujú návštevníci národného parku zaujímavý ekonomický potenciál pre región.

*zdroj:  VOLOŠČUK, I., SABO, P., ŠKODOVÁ, M., ŠVAJDA J. & LEPEŠKA T. 2016. Dynamika krajinnej štruktúry a diverzita ekosystémov Krivánskej Fatry. Monografická štúdia. Belianum Banská Bystrica.

Zaujímala nás aj ochota platiť vstupné do národného parku. Respondenti boli ochotní zaplatiť vstupné v priemere 4,42€ ( v roku 2018 to bola suma – 4,70€ a v roku 2015 len 2,29 €), pričom  17% návštevníkov nebolo ochotných zaplatiť vôbec. V prípade, že návštevnici boli ochotný zaplatiť vstupné, tak 54 % návštevníkov by očakávalo v národnom parku zabezpečenie väčšej ochrany prírody, 39 % návštevníkov lepšiu kvalitu a značenie turistických chodníkov a 22%  viac informácií o území národného parku formou náučných chodníkov, alebo panelov (návštevníci mohli označiť viac odpovedí).

Ochota akceptovať obmedzenia

V prieskume sa zisťovala aj ochota akceptovať obmedzenia, čo sa týka prístupu do územia (najmä v období rozmnožovania živočíchov). Odpoveď  “Plne by som akceptoval/a časovo-priestorové obmedzenia s ohľadom na ochranu prírody a navštívil iné lokality v NP” mali respondenti hodnotiť v škále  1=plne súhlasím; 5=úplne odmietam, pričom priemerná odpoveď bola 1,47.  Z toho vyplýva, že návštevníci v zásade nemajú problém akceptovať časové a priestorové obmedzenia z dôvodu ochrany prírody, a nemá to vplyv na ich ochotu navštíviť národný park.

Všetkým návštevníkom zúčastneným v prieskume ďakujeme!

spracovala: G. Kalašová (podľa záverečnej správy z prieskumu názorov návštevníkov, interný materiál Správy NP Malá Fatra)

Dotazníkový prieskum v roku 2021

Aj v letnej sezóne 2021 opätovne realizujeme letný prieskum názorov návštevníkov tentokrát s upraveným dotazníkom. Prosíme Vás, v prípade že na nás natrafíte v teréne 🙂 , venujte nám opäť svoj čas a poskytnite nám svoj názor. Všetky údaje budú dôverné a použité iba na účely výskumu. Vyplnenie dotazníka zaberie približne 5 minút. ĎAKUJEME!

K dispozícii je aj elektronická verzia dotazníka, ktorú nájdete na tejto stránke nižšie. Na tomto odkaze sa dotazník otvorí v samostatnom okne – https://forms.gle/DkVbr2sqYC6jswMd7

Elektronický dotazník vyplňte čo najskôr po svojom pobyte na území národného parku.