Správa z ornitologickej exkurzie

V sobotu, dňa 19. 5. 2018, sme zrealizovali pre verejnosť ornitologickú exkurziu zameranú na poznávanie vtáctva Malej Fatry.  Podujatia sa zúčastnilo spolu 16 ľudí (vrátane dvoch pracovníkov správy NP).

Svojou účasťou nás opäť potešila pani učiteľka Synáková zo ZŠ Varín spolu s deťmi z biologického krúžku, ktorá pozorne sleduje všetky naše podujatia. Taktiež sa ku nám pridali deti z Krúžku mladých ochrancov prírody pri Správe NPMF.

Autami sme sa presunuli do Nezbudskej Lúčky, odkiaľ sme si spravili peší okruh smerom do Hradskej doliny.  Exkurziu viedol Tomáš Flajs, ktorý vie rozoznať jednotlivé druhy vtákov nielen podľa vzhľadu, ale najmä podľa hlasu.

Jedná sa o druhú akciu určenú pre verejnosť zameranú na vtáctvo, ktorú sme zorganizovali v tomto roku. Prvou bolo Vtáčie vítanie jari v žilinskom lesoparku, kde sme napočítali 23 druhov vtákov.

Boli sme zvedaví, aký počet druhov zistíme mimo mestské prostredie. Pohybovali sme sa priamo v území národného parku, ako aj v jeho ochrannom pásme, kde sa nachádzajú lúčne, lesné a vodné biotopy. Celkovo sa nám podarilo napočítať až 58 druhov vtákov, čo je takmer 3x viac ako v lesoparku.

Tomáša Flajsa zo zistených druhov potešil chrapkáč poľný, párik orlov skalných, ale najviac skaliarik sivý.  V okolí Váhu čakal volavky, beluše a bociana čierneho, tie sa nám však nepodarilo spozorovať.

Zoznam druhov vtákov nájdete v závere článku. Za zapisovanie vtákov na exkurzii a prepis do počítača ďakujeme Julke Chytilovej, žiačke 6. ročníka na ZŠ Varín. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a príjemnú spoločnosť a tešíme sa o rok znova na podobnom podujatí.

Gabriela Kalašová

Zoznam vtákov

1. Stehlík pestrý 31. Skaliarik sivý
2. Chrabkáč poľný 32. Straka obyčajná
3. Labuť hrbozobá 33. Stehlík konôpka
4. Trasochvost biely 34. Kanárik  poľný
5. Škorec lesklý 35. Kolibkárik spevavý
6. Drozd čvikotavý 36. Orol skalný
7. Dážďovník tmavý 37. Vrabec poľný
8. Penica čiernohlavá 38. Hrdlička poľná
9. Kormorán veľký 39. Slávik červienka
10. Penica popolavá 40. Muchár sivý
11. Strakoš obyčajný 41. Muchárik bielokrký
12. Pinka lesná 42. Sýkorka belasá
13. Drozd čierny 43. Sýkorka uhliarka
14. Žltochvost domový 44. Drozd trskotavý
15. Sedmohlások  hájový 45. Kolibkárik sikavý
16. Sokol myšiak 46. Sýkorka čiernohlavá
17. Drozd plavý 47. Ďateľ malý
18. Lastovička domová 48. Ďateľ veľký
19. Holub hrivnák 49. Krivonos smrekový
20. Penica jarabá 50. Brhlík lesný
21. Kolibkárik čipčavý 51. Oriešok obyčajný
22. Strnádka žltá 52. Vodnár potočný
23. Pŕhľaviar červenkastý 53. Trasochvost horský
24. Trsteniarik obyčajný 54. Mlynárka dlhochvostá
25. Penica slávikovitá 55. Čajka bielohlavá
26. Kačica divá 56. Pŕhľaviar čiernohlavý
27. Zelienka obyčajná 57. Vrabec domový
28. Myšiak lesný 58. Belorítka obyčajná
29. Glezg hrubozobý
30. Sýkorka veľká