ŽiVeKo, alebo Žiacka vedecká konferencia pri príležitosti Dňa Zeme 2019 

 • Si žiakom základnej školy?
 • Máš rád prírodu a zaujímaš sa o jej tajomstvá?
 • Rád  bádaš, objavuješ, experimentuješ, tvoríš či navrhuješ originálne riešenia?
 • Ak si na všetky otázky odpovedal ÁNO, tak potom si náš človek.

Príď sa podeliť so svojimi nápadmi, objavmi, skúsenosťami, prípadne vlastnými výtvormi na tretí ročník Žiackej vedeckej ekologickej konferencie, konanej dňa 15.4.2019 v Nitre a 30.4.2019 vo Varíne, ktorú pre teba pripravila Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulty prírodných vied, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR, Správou NP Malá Fatra, Slovenskou agentúrou životného prostredia, občianskym združením VAU a s občianskym združením Poznaj a chráň. Konferenciu podporuje Nitrianska komunitná nadácia.

Viac informácii na stiahnutie v pdf  – ŽiVEko 2019

Prihlášku nájdeš na nasledujúcom odkaze:

https://docs.google.com/forms/d/13sZ6rTy8VofoCpIZhiHENFHrLcyb5qLoXN7pv37x-q4/edit

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhaj kontaktovať: ziveko2019@gmail.com

Článok je potrebné vypracovať podľa pokynov uvedených v šablóne (ZiVEko_sablona) v minimálnom rozsahu dvoch strán (A4). Základná štruktúra požadovaného článku:

 • Názov článku – stručný a výstižný názov článku
 • Autor (autori) – minimálne jeden, maximálne štyria autori
 • Školiteľ – meno učiteľa, ktorý žiakov viedol počas výskumu i písania článku
 • Úvod – stručný vstup do danej problematiky a definovanie výskumného cieľa
 • Teoretické východiská – stručný prehľad riešenej problematiky
 • Metodika práce – popis jednotlivých krokov, ktorými sa pri výskume postupovalo
 • Výsledky – doplnené fotodokumentáciou, tabuľkami či inými obrázkami
 • Záver
 • Použitá literatúra

Články sa budú prezentovať počas konferencie. Žiaci prvého stupňa budú prezentovať prostredníctvom posterovej prezentácie, žiaci druhého stupňa powerpointovou  prezentáciou. Najlepšie články budú odmenené.

Dôležité termíny:   

do 20.12.2018 poslanie prihlášky !!! POZOR ZMENA!!!  Predlžujeme termín posielania prihlášok do 31.1.2019!!!!

do 20.3.2019 poslanie definitívnej verzie článku

15.4.2019 (Nitra) a 30.4.2019 (Varín) konferencia ŽIVEKO

Program a ďalšie informácie o priebehu konferencie zašleme prihláseným záujemcom v 2. cirkulári v priebehu mesiaca január 2019.