Zapojili sme sa do medzinárodného projektu HUMANITA

Zapojili sme sa do medzinárodného projektu HUMANITA

Po dlhotrvajúcich prípravách oznamujeme, že sa Správa NP Malá Fatra so sídlom vo Varíne úspešne zapojila do medzinárodného projektu HUMANITA (Human-Nature Interactions and Impacts of Tourist Activities on Protected Areas).  Projekt oficiálne začal dňa 1. apríla 2023 a skončí 31. marca 2026 .

Počas týchto troch rokov projekt HUMANITA spojí 11 partnerov z Rakúska, Chorvátska, Maďarska, Talianska a Slovenska s cieľom zapojiť vedcov so špecifickými odbornými znalosťami a tematickými skúsenosťami do spoločnej práce na vývoji a testovaní inovatívnych riešení posúdenia vplyvu turistických aktivít na prírodu, s cieľom pomôcť správcom chránených území (ďalej len “CHÚ”) ochrániť prírodné dedičstvo. Do projektu je zapojených ďalších štrnásť pridružených partnerov, ktorí prispejú k riadeniu interakcií človeka a prírody a monitorovaniu vplyvu turistických aktivít v CHÚ.

Hlavným partnerom projektu je Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA). Ďalšími projektovými partnermi a konkrétnymi pilotnými miestami testovania inovatívnych riešení sú:

 • Eurac research (EURAC), Taliansko,
 • Univerzita v Parme (UNIPR), Taliansko,
 • Notitia Ltd (NOTITIA), Chorvátsko,
 • Carinthia UAS – nezisková organizácia (CUAS), Rakúsko,
 • CEEweb for Biodiversity (CEEweb), Maďarsko,
 • EGTC GEOPARK Karavanky (EGTC GEOPARK), Rakúsko – pilotné miesto,
 • Správa Národného parku Malá Fatra, (A–NPMF), Slovensko – pilotné miesto – viď. foto nižšie – Národná prírodná rezervácia Chleb v Národnom parku Malá Fatra
 • Verejnoprávna inštitúcia Kamenjak (PIK), Chorvátsko – pilotné miesto,
 • Národný park Toskánsko-Emiliánske Apeniny (PNATE), Taliansko – pilotné miesto,
 • Riaditeľstvo Národného parku Bükk (BNPD), Maďarsko – pilotné miesto.

 

Projekt odštartoval prvým úvodným stretnutím a konzorciom v dňoch 17. – 19. apríla 2023 v obci Bükkszentkereszt v Maďarsku. Stretnutie slúžilo ako platforma na diskusiu o pracovných balíkoch, aktivitách, úlohách a celkových pracovných postupoch partnerov v nasledujúcom období, ako aj všeobecnejšie v rámci  projektu. Úvodné stretnutie zahŕňalo aj založenie riadiacej skupiny HUMANITA a riadiaceho výboru.

Dôležitosť a vplyv iniciatívy stojacej za projektom HUMANITA uznala aj Európska únia. Tento projekt je podporovaný z Programu Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027 so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)celkový rozpočet projektu je 2 396 346,70 EUR, z ktorých financovanie z ERDF predstavuje sumu 1 917 077,36 EUR.

Cieľmi projektu HUMANITA sú:

 • testovať a vytvárať inovatívne riešenia na posúdenie vplyvu turistických aktivít na prírodu,
 • pomáhať správcom CHÚ pri ich optimalizácii s ochranou prírody,
 • zapojiť turistov a miestne komunity do participatívneho monitorovania prírody s cieľom priniesť zvýšenie povedomia o jej ochrane, budovať vzájomnú dôveru a priviesť ich k zmene správania,
 • zvýšiť ochranu prírodného dedičstva, ekosystémov a hodnotných oblastí,
 • vytvoriť príbeh „spoločného dedičstva“ pre pilotné lokality.

Tieto zmeny sa zavedú a dosiahnu prostredníctvom kľúčových tematických aktivít projektu od monitorovania vplyvu turistických aktivít na prírodu v CHÚ, súčasných metód a osvedčených postupov a vývoja inovatívnych metód monitorovania a súborov údajov na zisťovanie vplyvu turistických aktivít na prírodu až po riadenie konfliktov medzi ľuďmi a prírodou.

Po ukončení aktivít projektu budú jeho výsledkami nasledovné kľúčové výstupy:

 • 1 medzinárodná monitorovacia stratégia,
 • 5 pilotných projektov testujúcich nové inovatívne metódy monitorovania,
 • 5 miestnych akčných plánov na monitorovanie a riešenie konfliktov medzi človekom a prírodou na pilotných lokalitách,
 • 6 riešení hodnotiacich vplyv rôznych druhov turistických aktivít na prírodu.

 

Autor textu a fotografií : Mgr. Jozef Limánek, Správa NP Malá Fatra

Viac info:

https://www.interreg-central.eu/projects/humanita/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100093816376980

https://www.instagram.com/humanita.eu/

https://www.linkedin.com/company/interreg-central-europe-project-humanita/