Výsledky zimného monitoringu veľkých šeliem 2020

Zimný monitoring veľkých šeliem sa v oblasti Malej Fatry stáva už tradíciou, o čom svedčí aj naozaj obrovský záujem z pohľadu laickej verejnosti.

Dňa 11. januára 2020 sa konal v poradí už V. ročník monitoringu, ktorý prebiehal na území Národného parku Malá Fatra a jeho ochranné pásma (cca 46 000 ha). Prihlasovanie na monitoring bolo pozastavené už 14 dní pred konaním akcie pri prihlásení sa viac ako 132 záujemcov. Po ukončení prihlasovania sa prostredníctvom e-mailu prihlásilo ešte ďalších cca 50 osôb, tieto boli vedené v zozname náhradníkov. Spoločne v sobotu 11. januára 2020 vyrazilo do terénu napokon až 125 osôb. Mapovatelia prešli spolu 57 trás v celkovej dĺžke až 470 km.

Snehové podmienky počas monitoringu boli oproti predchádzajúcemu ročníku oveľa prívetivejšie, nakoľko vo výške cca 1 000 m n. m. bolo približne 30 – 40 cm snehu, čo bolo približne o 100 – 150 cm menej ako počas IV. ročníka. Sneh sa nachádzal aj na nižšie položených lokalitách, čo bolo pre monitoring kľúčové. V prípade preloženia monitoringu na druhý náhradný termín (o 2 týždne neskôr) sa toto ukázalo ako veľmi nevhodná voľba, nakoľko po monitoringu vládlo v oblasti nadpriemerne teplé počasie a súvislá vrstva snehu sa nachádzala až od cca 900 m n. m. Trasy boli dlhé od 3 km do takmer 15 km.

Monitoring bol oznámený aj poľovným združeniam poľujúcim v celej skúmanej oblasti. Z 18 oslovených združení poľujúcich v NP a v OP len 4 združenia prejavili záujem a akcie sa aj fyzicky zúčastnili, konkrétne: PZ Magura Párnica, PR Jalovec Lysica, PZ Kraľovany a PZ Straník.

Prvotné prípravy na V. zimný monitoring veľkých šeliem začali už 3. 12. 2019, kde sme na stránkach NP Malá Fatra (https://www.npmalafatra.sk/zimny-monitoring-seliem-v-malej-fatre/) zverejnili pozvánku na monitoring. Pozvánky boli odoslané aj záujemcom z predchádzajúcich ročníkov.

Na predchádzajúcich ročníkoch monitoringu sme pripravili pre záujemcov prednášky venované problematike veľkých šeliem. Čo organizátorov naozaj veľmi teší je, že zo strany verejnosti je o túto možnosť veľký záujem a ten každoročne rastie. V piatok večer (10.1.2020) sa v priestoroch S NP Malá Fatra vo Varíne stretlo približne 80 poslucháčov.

Program prednášok bol nasledovný:

 1. Uvítanie a 5. zimný monitoring šeliem v oblasti Malej Fatry.

Tomáš Flajs, S NP Malá Fatra.

 1. Monitoring a výskum medveďa hnedého v NP Malá Fatra.

Michal Kalaš, riaditeľ S NP Malá Fatra.

 1. Vlk dravý (Canis lupus).

Ľuboslav Hrdý – Stráž prírody NP MF a CHKO Kysuce, Tomáš Flajs – S NP Malá Fatra.

 1. Pobytové znaky a dlhodobý monitoring rysa ostrovida na česko-slovenskom pomedzí.

Martin Duľa, Michal Bojda & Miroslav Kutal (Ústav ekológie lesa, LDF, MENDELU & Hnutí DUHA Olomouc).

 1. Mačka divá (Felis silvestris).

Mária Apfelová, S NP Veľká Fatra (prednesiol Tomáš Flajs).

 1. Neinvazivní genetika velkých šelem + shrnutí výsledků neinvazivní genetiky vlka obecného v sezónach 17/18 a 18/19 na území NP Malá Fatra.

Jana Šrutová, Kamila Valentová Karlova univerzita v Prahe.

 1. Neinvazivní genetický monitoring rysa ostrovida na česko-slovenském pomezí.

Turbaková Barbora, Bojda Michal, Drengubiak Peter, Duľa Martin, Hrdý Ľuboslav, Kutal Miroslav, Labuda Jiří, Machciník Beňadik & Krojerová Jarmila.

 1. Výsledky monitoringu vlka v Západních Karpatech.

Kutal, M. Bojda, M. Váňa. &  M. Duľa.

 1. Neinvazívne systematické monitorovanie vlčej svorky v Stolických vrchoch.

Eva Bošnovičová, Jaroslav Brndiar, Jana Durova, Nuno Guimarães, Vladimír Vician.

 1. Telemetrické sledovanie vlka na Orave.

Tibor Pšenák, S CHKO Horná Orava.

 1. Po stopách rysice, 20 min. film,

Ján Hoľma, S TANAP

VÝSLEDKY

Monitoring šeliem sa už stáva tradičným miestom stretávania ľudí z rôznych krajín venujúcich sa šelmám. Počas predchádzajúcich monitoringov sa okrem Slovákov a Čechov zúčastnili aj Poliak, Rus, Francúz, Portugalec, spestrením bola účasť študenta z Mexika.

 Účastníci sa podľa metodiky pohybovali po dohodnutých trasách, pričom zisťovali pobytové znaky šeliem (stopy, trus, korisť), pri nájdení čerstvého trusu alebo moču tento odobrali na genetický výskum.  Pobytové znaky boli dokumentované pomocou fotoaparátu či mobilného telefónu za použitia metra.

Mapové prílohy (po kliknutí sa obrázok zväčší)

VLK DRAVÝ (CANIS LUPUS)

Na území národného parku boli opäť potvrdené 2 vlčie rodiny.  Traja vlci sa pohybovali v širšej oblasti Šútova, pričom jedna skupina mapovateľov zistila dvoch jedincov, na susednej trase boli už vlci traja. Podľa veku stopy a smeru pohybujúcich sa jedincov šlo o rovnaké jedince.  Ďalší vlci boli zistený v oblasti Malého Kriváňa v počte štyroch jedincov. Spolu boli zistený na 2 lokalitách, na prvej lokalite boli ale stopy v snehu viac dní staré, na druhej boli stopy staré len niekoľko hodín. Každoročne sa počas zimného monitoringu nájdu pobytové znaky aj po vlkoch pohybujúcich sa buď jednotlivo alebo v dvojiciach. Dvaja jedinci boli potvrdený v oblasti Suchého a Jedľoviny (zistené hneď tromi skupinami mapovateľov), ďalšia vlčia dvojica bola zdokumentovaná v oblasti Malého Rozsutca.

V oblasti Ochranné pásma NP Malá Fatra bola šestica vlkov zistená v oblasti Oravskej Magury. Túto vlčiu rodiny zdokumentovalo v oblasti 100 km2 až 6 mapovateľov, čo svedčí o neskutočnej pohyblivosti vlkov. V tejto oblasti bola potvrdená aj ďalšia vlčia dvojica. Jeden vlk bol zistený v masíve Lysice nad Istebnianskou dolinou, pričom sa jednalo o vlka pravdepodobne z vyššie uvedenej vlčej rodiny. Vlci sa pri love či kontrole terénu bežne rozchádzajú čo môže miestami spôsobovať chaos pri zisťovaní ich početnosti a aj príslušnosti k jednotlivým vlčím rodinám. V ochrannom pásme na severnej hranici územia boli zistený len dvaja vlci až nad obcou Belá. Niekoľko dní po monitoringu boli ale v oblasti stopovaný aj vlci z tzv. Kysuckej rodiny. Táto rodina nemala v posledných rokoch ľahké napredovanie, nakoľko sa tu opakovane zisťovali jedince výrazne krívajúce, príp. vlci dlhodobo absentovali v oblasti, čo mohlo mať za následok nelegálny lov.

Celkovo bolo v ochrannom pásme zaznamenaných len 10 vlkov, na území národného parku 11 jedincov. Pre územie o veľkosti takmer 46 000 ha sú tieto čísla veľmi malé a na základe nielen výsledkov z monitoringu ale aj podrobného výskumu početnosti šelmy v území aj odzrkadľujú skutočný stav vlčej populácie v skúmanej oblasti.

RYS OSTROVID (LYNX LYNX)

Rys ostrovid bol v národnom parku potvrdený len na troch lokalitách. Podľa výsledkov od mapovateľov sa ďalšie jedince nepodarilo zistiť. Počas monitoringu v roku 2018 aj 2019 boli na území parku zistené 4 jedince.

Na území Ochranného pásma bol rys zdokumentovaný na 8 lokalitách. Podľa veku stôp, smeru pohybu a blízkosti jednotlivých lokalít sa jednalo podobne ako na území Národného parku len o 3 jedincov. Naproti monitoringu z roku 2019, kedy boli zistených až päť jedincov, sa počas tohtoročného monitoringu nepotvrdil výskyt v oblasti Domašínskeho meandra a širšej oblasti Terchovej.

MEDVEĎ HNEDÝ (URSUS ARCTOS)

Medveď bol zistený v národnom parku na štyroch lokalitách. Jedného medveďa zistili podľa smeru, veku a veľkosti stôp hneď dve susedné partie mapovateľov v doline Bystrička v k. ú. obce Párnica. Ďalší medveď bol dokumentovaný v oblasti Studenca a nad obcou Lipovec, zo severnej strany parku nad obcou Belá. Pravdepodobným dôvodom pohybu šeliem bolo nezvyčajne teplé počasie. V ochrannom pásme bol medveď zaznamenaný len nad obcou Terchová.

MAČKA DIVÁ (FELIS SYLVESTRIS)

Mačku divú sa žiaľ opäť nepodarilo bezpečne identifikovať v celej sledovanej oblasti. Podozrenie o výskyte najmenšej šelmy v oblasti Terchovej a v širšej oblasti Turian a Sučian sa ale podľa snímkov nepodarilo bezpečne identifikovať. Zdokumentované stopy boli porovnávané hneď viacerými odborníkmi zo SR a ČR.

Spracoval RNDr. Tomáš Flajs, S NP Malá Fatra

Fotogaléria záberov z fotopascí (po kliknutí sa obrázky zväčšia)