Výruby v národnom parku

Určite si viacero návštevníkov národného parku všimlo situáciu vo Vrátnej doline, kde došlo výrubom lesných porastov na rozsiahlych plochách. Takisto nás oslovili médiá so žiadosťou o informáciu k tejto problematike.

Výruby vo Vrátnej doline súvisia so spracovaním vetrovej kalamity, ktorá postihla dolinu v zime roku 2017. Treba poznamenať, že sa jedná o hospodárske lesy a umelo vysadené nepôvodné smrekové monokultúry, ktoré sú veľmi citlivé na poškodenie nielen vetrom. Taktiež ide o pozemky v súkromnom vlastníctve a jednotlivé subjekty majú zo zákona o lesoch povinnosť kalamitu spracovať v čo najkratšom čase.

Tieto zásahy slúžia najmä ako prevencia proti šíreniu podkôrneho a drevokazného hmyzu, ktorý na takéto plochy vzápätí obvykle naletí. Ak padne v kalamite napríklad 75% lesa, vyrúbe sa všetko, pretože zvyšok je nestabilný a nevydržal by nápor vetra. Tak boli vyrúbané naozaj veľké plochy priamo v národnom parku.

Výnimku z tejto povinnosti tvoria rezervácie s najvyšším stupňom ochrany (5. stupeň), kde je ťažba, ako aj spracovanie kalamity, vylúčené.
Predmetné vyrúbané plochy vo Vrátnej doline sa však nachádzajú na území národného parku s tretím stupňom ochrany, kde lesnícke subjekty hospodária v súlade so zákonom o lesoch, tak ako kdekoľvek inde.

Minister životného prostredia SR László Sólymos v minulosti viackrát deklaroval snahu zmeniť túto situáciu a posilniť legislatívne ochranu prírody v národných parkoch, napríklad aj tak, aby sa v lesoch hospodárilo prírode blízkym spôsobom. S Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (v gescii ktorého je hospodárenie v lesoch) chce spolupracovať  na dohode a prijatí systémových riešení, ktorými sa zadefinujú základy trvalo udržateľného spôsobu hospodárenia v lesoch.

Pohľad na Vrátnu dolinu so schématickým znázornením hranice Národnej prírodnej rezervácie (NPR) Rozsutec. Na zábere je jasne rozoznať nižšie položené tmavšie plochy smrekových monokultúr v doline Vyhnaná (súčasť Vrátnej doliny). Vyššie položené sú jedľovo-bukové lesy s prirodzenou štruktúrou a drevinovým zložením, ktoré sú súčasťou NPR Rozsutec. Rezervácie v NP Malá Fatra predstavujú “ostrovy divočiny”, aj preto je dôležité rešpektovať sezónne uzávery turistických chodníkov, ktoré prechádzajú práve týmito územiami a slúžia najmä na zabezpečenie pokoja pre živočíchy (chodník na Veľký Rozsutec – NPR Rozsutec, Obšívanka – NPR Tiesňavy).
Foto: T. Flajs

Pre viac informácii k problematike si prečítajte starší, ale stále aktuálny, rozhovor s riaditeľom Správy NP Malá Fatra.

https://hiking.sk/hk/ar/4679/riaditel_npmf_mala_fatra_nie_je_nafukovacia.html

Tlačové správy Ministerstva životného prostredia a ŠOP SR k problematike lesného hospodárstva.

http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2017/tlacove-spravy-november-2017/reakcia-envirorezortu-vyzvu-my-sme-les.html

http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2017/tlacove-spravy-november-2017/minister-solymos-chce-statne-pozemky-bezzasahovych-uzemiach-dat-do-spravy-narodnych-parkov.html

http://www.sopsr.sk/web/?cl=20224

Gabriela Kalašová