V Rajeckých Tepliciach sme vyvesili búdky pre spevavce

Správa Národného parku Malá Fatra má výbornú spoluprácu s Activity park Hotelom Skalka v Rajeckých Tepliciach pri rôznych environmentálnych akciách pre verejnosť. Hotel Skalka inicioval aj nápad urobiť projekt pre základnú školu, v rámci ktorého by si žiaci vyrobili vtáčie búdky.

A tak od januára 2018 sa začala príprava a vďaka finančnému a materiálnemu zabezpečeniu Hotela Skalka i realizácia tohto projektu. Projekt bol určený približne stoštyridsiatimpiatim žiakom piateho až ôsmeho ročníka v Základnej škole v Rajeckých Tepliciach.

4. apríla 2018 nastal ten deň D, kedy sa uskutočnilo vyvesovanie vyrobených vtáčích búdok. Žiaci boli rozdelení na dve skupiny – najskôr sa na dve vyučovacie hodiny pri hoteli sústredili žiaci piateho a šiesteho ročníka a neskôr prišli žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka. Po krátkom privítaní žiakov riaditeľkou Hotela Skalka a pracovníčkou NP Malá Fatra, objasnení cieľu akcie a poďakovaní im rozdali diplomy, pohľadnicu s nálepkou a sladkú odmenu.

Pre každú skupinu žiakov bol pripravený bohatý poldenný program, v rámci ktorého mohli sledovať vyvesovanie nimi vyrobených vtáčích búdok, pozreli si film a výstavu Druhy európskeho významu na Slovensku, či zábavnou interaktívnou hrou vtáčie bingo sa učili poznávať druhy vtákov podľa spevu.

Z dvadsiatich búdok zoológ Správy NP Malá Fatra, Martin Hatala, za pomoci personálu Hotela Skalka vyvesili celkovo deväť búdok na prevažne listnaté stromy v parku okolo hotela v Rajeckých Tepliciach.

Pred samotnou výrobou vtáčích búdok bolo potrebné žiakov metodicky usmerniť, ako si správne vyrobiť búdky, čo odborne zabezpečovala Správa Národného parku Malá Fatra na prednáškach s praktickou ukážkou vo februári. Na hodine sa jednotliví žiaci oboznámili s tým, aké rozmery pre aký vtáčí druh búdka musí mať, akým chybám sa vyvarovať.

Cieľom tohto malého projektu bolo rozšíriť povedomie žiakov o praktickej pomoci vtáctvu v ich okolí prostredníctvom vytvoria vtáčích búdok a posilnenie tým kladného vzťahu k prírode a pocitu zodpovednosti u žiakov. Hromadným vyvesovaním vhodných búdok sa vytvárajú stabilné populácie vtákov, ktorých ubúda napríklad aj v dôsledku ničenia ich hniezdnych biotopov. Vtáčie búdky, a prostredníctvom nich zvýšenie populácie vtáctva, je jedna z najdôležitejších metód ochrany ohrozených, ubúdajúcich druhov vtáctva a biologického boja proti škodcom.

Každý rok si hľadá na Slovensku 8 miliónov vtáčích párov svoju dutinu na hniezdenie. A tak veríme, že vyrobenými búdkami zvýšime možnosti na zahniezdenie sýkorke bielolícej, brhlíkovi lesnému, žltochvostovi lesnému, či ďalším. Po vyvesení búdok žiaci zo základnej školy budú chodiť sledovať aký druh obsadil ich búdky a koľko mladých vtáčat oddiaľ vyletí.

Spracovala: Ing. Miriam Balciarová, ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy

Foto: p. Hönsch, ZŠ Rajecké Teplice a M. Balciarová, ŠOP SR