Už máme výsledky VIII. zimného monitoringu šeliem

Zimný monitoring šeliem v oblasti Malej Fatry sa na základe predchádzajúcich ročníkov stal tradičnou súčasťou plánovaných akcií Správy Národného parku Malá Fatra. VIII. ročník monitoringu bol rozšírený o územie Lúčanskej Malej Fatry (Martinských holí). Dôvodom bola najmä snaha o zistenie, resp. potvrdenie početnosti záujmových druhov v rámci tohto územia, nakoľko tu nie sú celistvé informácie o početnosti šeliem.

Tohtoročný monitoring sa už neniesol v duchu opatrení súvisiacich s ochorením Covid 19, preto bolo možné v piatok 20.01.2023 pripraviť pre záujemcov seminár venovaný problematike šeliem. Seminára sa zúčastnilo približne 60 osôb, štandardne zazneli príspevky ku všetkým monitorovaným šelmám, taktiež k natalite vlka v sledovanej oblasti, výsledkom genetického výskumu šeliem, k hibernácii medveďa hnedého či k poznaniu šeliem v časti Lúčanskej Malej Fatry. Počasie sa tesne pred akciou zlepšilo, v sledovanej oblasti pribudol sneh aj v nižších častiach, čo umožňovalo stopovanie v celej sledovanej oblasti. Čerstvý sneh z noci pred samotným monitoringom zabezpečil čerstvé stopy bez možných duplicít či nepresností, ale aj sťažil samotný priebeh monitoringu.

Monitoring sa konal počas hlavného termínu v sobotu 21.01.2023. Na akciu sa do uzavretia prihlasovania 15.01.2023 prihlásilo cca 80 osôb (prihlasovali sa naraz aj dvojice, trojice). V hlavný termín monitoringu bolo v teréne spolu cez 80 osôb, prechádzalo sa spolu 47 trás s celkovou dĺžkou 420 km na ploche cca 70 000 ha.

Výsledky k jednotlivým druhom šeliem.

    Medveď hnedý (Ursus arctos)

Počas termínu monitoringu bolo zistených viacero jedincov v sledovanom území. Dôvodom bolo nezvyčajne teplé počasie na prelome rokov a aj tesne pred samotným monitoringom. V oblasti Martinských holí boli zistené pobytové znaky po dvoch samostatne sa vyskytujúcich jedincoch v odľahlejších častiach územia, v predhorí bola zistená vodiaca medvedica s dvoma mláďatami. V centrálnej časti národného parku bolo zistených ďalších 6 sa pohybujúcich jedincov, niektoré sa pohybovali v blízkosti kŕmnych zariadení pre kopytníky. V ochrannom pásme nebol zistený žiadny jedinec. Spolu počas monitoringu bolo zistených celkom 11 jedincov medveďa hnedého.

    Vlk dravý (Canis lupus)

Vlk dravý bol v časti Lúčanskej Malej Fatre zistený v jej južnej časti, kde bola dvojica vlkov zistená na dvoch susedných lokalitách. V tejto časti evidujeme aj vlčiu rodinu s minuloročnými mláďatami, tieto boli bezpečne identifikované v centrálnej časti prechádzaného územia. V rámci územia národného parku vidieť opäť veľmi nízku početnosť vlka, tento stav a početnosť je sledovaná dlhodobo a zimný monitoring len potvrdzuje zistené stavy. Zhodne jeden vlk bol zistený v oblasti Kúrskej doliny a Šútova, tri jedince v oblasti Kraľovianskeho Suchého vrchu. V ochrannom pásme boli zistené dva jedince v časti nad Terchovou v oblasti Vojenného, piati v oblasti Minčola v Oravskej Magure a dva jedince v oblasti Šípskej Fatry. Pätica z oblasti Oravskej Magury bola zistená celkom na troch susediacich lokalitách, pričom približný vek stôp, smerovanie a početnosť vyvrátili duplicitu. Celkovo bolo v celej sledovanej oblasti zistených len 22 jedincov, pričom pre územie národného parku je početnosť vlka dravého alarmujúca a do problematiky ochrany druhu vnára viacero otáznikov.

     Rys ostrovid (Lynx lynx)

Rys ostrovid jednoznačne patrí aj na základe z predchádzajúcich ročníkov pre oblasť Malej Fatry k najvzácnejším šelmám. V priebehu februára 2021 Správa NP Malá Fatra riešila s kriminálnou políciou v MT zastreleného jedinca neďaleko Sučian, ktorý bol nájdený len niekoľko desiatok metrov od poľovného posedu. Na základe získaných informácii boli v roku 2022 v NP Malá Fatra na základe škvrnitosti jednoznačne identifikovaný 2 jedinci rysa ostrovida v území. Počas monitoringu bol zistený iba jedinec vo východnej časti národného parku, ktorý bol zistený na dvoch susediacich lokalitách.

     Mačka divá (Felis sylvestris)

Mačka divá v celom sledovanom území jednoznačne zistená nebola aj napriek faktu, že sú z posledného obdobia známe opakovane aktívne lokality výskytu. Ide predovšetkým o okolie Turian, Sučian, Kraľovian a Párnice. Dôvodom môže byť malá mobilita zvierat v rámci území, kde jedince počas zimy ostávajú len v rámci jednotlivých lokalít a nemigrujú na väčšie vzdialenosti.

Na celoplošnú akciu boli tradične prizvané aj poľovné združenia v sledovanej oblasti. Z prizvaných poľovných združení sa na akciu prihlásili členovia zo 4 poľovných združení: PZ Kľačianska Magura, PZ Magura – Lipovec, PZ Okrúhlica – Belá, PZ Čechrenica Trebostovo.

Veľké poďakovanie patrí všetkým účastníkom monitoringu, ktorí v nie ľahkých podmienkach prechádzali svoje úseky a taktiež členom poľovných združení, ktorí prejavili záujem prispieť k spoločnej problematike zisťovaním početnosti šeliem v území. Občerstvenie na akciu bolo zabezpečené v spolupráci s Pizzeriou Daniela zo Žaškova.

Text a fotografie: RNDr. Tomáš Flajs