Tip na prázdninový výlet na hrebeň Malej Fatry

Tip na prázdninový výlet na hrebeň Malej Fatry

Začiatok prázdnin láka do hôr.

Hlavný hrebeň je v jesennom období vyhľadávaný najmä kvôli inverziám a priezračnému vzduchu, umožňujúcemu výhľady do veľkej vzdialenosti. Hrebeňovka v júni a júli však napriami náš zrak o veľký kus bližšie. Doslova pod vlastné nohy.

Dryádka osemlupienková. Foto: G. Kalašová

Málokto vie, že práve v priebehu júna a začiatkom júla v oblasti hlavného hrebeňa Malej Fatry bohato kvitnú alpínske a subalpínske vápnomilné travinno – bylinné porasty.

Tie sú typickými travinnými biotopmi na vápencovom podloží, skalných terasách a bralách.

Ich súčasťou je klinček lesklý (Dianthus nitidus) – západokarpatský endemit a druh európskeho významu, plazivé vysokohorské kríčky a glaciálne relikty ako dryádka osemlupienková (Dryas octopetala), vŕba sieťkovaná (Salix reticulata).

Nezriedka môžeme v poraste objaviť aj kvitnúcu orchideu.

Tieto kvetnaté vysokohorské porasty môžeme nájsť všade tam, kde je vápencové podložie, v prípade Malej Fatry je to v zásade celá oblasť hlavného hrebeňa – napríklad Suchý, Biele Skaly, Chleb, Steny, Rozsutce, ale aj oblasť bočných hrebeňov – Kraviarske, či Osnica.

Nemusíme snáď upozorňovať návštevníkov, aby túto krásu obdivovali len z turistického chodníka. 🙂

Ďakujeme, že rešpektujete návštevný poriadok. 

Gabriela Kalašová