Správa z IX. zimného monitoringu šeliem v oblasti Malej Fatry

Každoročný zimný monitoring šeliem v oblasti Malej Fatry sa už stal, na základe predchádzajúcich ročníkov,  tradičnou a neoddeliteľnou súčasťou plánovaných hromadných akcií Správy Národného parku Malá Fatra. Už IX. ročník monitoringu bol ako predchádzajúci rozšírený aj o územie Lúčanskej Malej Fatry (Martinských holí).

Tohtoročný monitoring bol ohrozený z dôvodu nezvyčajne teplej zimy. Veľké výkyvy teplôt, dážď aj vo vysokých horských polohách a teploty aj nad +10 stupňov spôsobili, že snehové podmienky v oblasti boli na hranici možnosti vykonania monitoringu. Hlavný termín bol oproti minulým rokom zámerne presunutý na začiatok februára práve z dôvodu, že podľa štatistík práve v tomto období je najchladnejšie aj s najvyššou možnosťou snehovej pokrývky v oblasti. Podmienky počas monitoringu boli od popoludňajších hodín náročnejšie pre hmlu a dážď aj vo vyšších polohách. Monitoring prebiehal štandardným prechádzaním turistických chodníkov a lesných ciest v celom sledovanom území.

Seminár k veľkým šelmám, ktorý sa tradične organizoval pred samotným monitoringom v priestoroch Správy NP Malá Fatra vo Varíne počas piatkových večerov, tento rok organizovaný nebol.

Monitoring sa konal počas hlavného termínu v sobotu 3. februára 2024. Na akciu sa prihlásilo viac ako 110 osôb . V teréne bolo spolu 101 osôb, ktoré prešli 43 trás s celkovou dĺžkou cca 400 km na ploche viac ako 70 000 ha. Náhradný termín monitoringu bol stanovený na sobotu 17. februára 2024 – tento termín by z dôvodu pretrvávajúceho teplého počasia a roztopenia snehu do výšky až 1 300 m n. m. už nebolo možné vôbec zrealizovať.

 

Územie Národného parku Malá Fatra a jeho ochranného pásma

 • Medveď hnedý (Ursus arctos)
  Počas monitoringu bolo zistených viacero medveďov. V centrálnej časti národného parku boli zistené tri pohybujúce sa jedince , všetky sa vyskytovali v odľahlých častiach územia. V ochrannom pásme Národného parku Malá Fatra nebol zistený žiadny jedinec, podobne ako aj počas monitoringu v roku 2023.
 • Vlk dravý (Canis lupus)
  Na území národného parku bolo viacero nálezov. V oblasti Jedľoviny bola zdokumentovaná staršia stopa jedného vlka, dvojica vlkov prechádzala z oblasti od Lipovca do Hoskory. Na základe veku stôp, smeru pohybu zvierat aj zhodnému počtu a blízkosti oboch lokalít je predpoklad, že sa jednalo o rovnaké jedince. V oblasti pod Malým Kriváňom boli zdokumentované taktiež staršie stopy po vlkoch, v týchto miesta bola trojica vlkov aj fyzicky pozorovaná dobrovoľníkmi pri presune lesom. Z východnej časti územia boli vlci zistení na dvoch lokalitách. V jednom prípade šlo o dvojicu, v druhom o štyroch jedincov.
  V ochrannom pásme NP Malá Fatra boli vlci zistení nasledovne: dobrovoľníci prechádzajúci troma lokalitami v oblasti Oravskej Magury našli zhodne pobytové znaky po štyroch resp. piatich vlkoch. Na základe snímkov z terénu – veku stôp a smeru pohybu zvierat šlo určite o rovnaké jedince. V oblasti Šípskej Fatry boli nájdené stopy po jednom vlkovi. Na hranici ochranného pásma bola zistená trojica vlkov v oblasti Javorinky a Okrúhlice a nad Lutišami jeden samostatne sa pohybujúci vlk.
 • Rys ostrovid (Lynx lynx)
  Rys ostrovid jednoznačne patrí aj na základe z predchádzajúcich ročníkov pre oblasť Malej Fatry k najvzácnejším šelmám. Počas terénneho monitoringu v sobotu 3. februára bol zistený iba jediný jedinec v centrálnej časti Národného parku. V ochrannom pásme NP Malá Fatra bol rys preukázateľne zdokumentovaný len v v oblasti Oravskej Magury na dvoch susedných lokalitách.

 

Územie Lúčanskej Malej Fatry

 • Medveď hnedý (Ursus arctos)
  V oblasti Martinských holí boli zistené pobytové znaky po piatich samostatne sa pohybujúcich medveďoch, všetky sa pohybovali v odľahlých častiach územia, dva jedince boli zistené opakovane v malých vzdialenostiach do seba. Medvede v Lúčanskej Malej Fatre využívali lesné cesty na presuny, príp. boli stopy nájdené pri križovaní lesných ciest.
 • Vlk dravý (Canis lupus)
  Vlk dravý bol v časti Lúčanskej Malej Fatre zistený len na dvoch od seba vzdialených lokalitách. Podľa smeru pohybu zvierat, veku stôp, počtu jedincov, tu boli potvrdené dve vlčie rodiny. V jednej boli štyria, v druhej piati vlci.
 • Rys ostrovid (Lynx lynx)
  V oblasti Martinských holí bol rys zistený celkom na troch lokalitách. Podľa snímkov stôp z terénu a ich približného veku, najmä však smeru pohybu zvieraťa, bol zhodný jedinec zistený opakovane na jednej prechádzanej lokalite. Ostatné dva jedince boli zistené vo vzdialenejších lokalitách.
 • Mačka divá (Felis sylvestris)
  Mačka divá v celom sledovanom území opätovne jednoznačne zistená nebola aj napriek faktu, že sú z posledného obdobia známe opakované aktívne lokality výskytu. Ide predovšetkým o okolie Strečna, Turian, Sučian, Kraľovian, Párnice a Žaškova. Dôvodom môže byť malá mobilita zvierat v rámci území, kde jedince počas zimy ostávajú len v rámci jednotlivých lokalít a nemigrujú na väčšie vzdialenosti.

 

Zaujímavosťou pre IX. zimný monitoring šeliem ostáva fakt, že v severnej časti územia Národného parku Malá Fatra nebola zistená žiadna šelma aj napriek tomu, že územie bolo ako po minulé roky prechádzané komplexne.

Na celoplošnú akciu boli tradične prizvaní zástupcovia miestnych poľovných združení. Na akciu sa prihlásili členovia z: PZ Magura Turčianske Kľačany, PZ Okrúhlica – Jalovec, PZ Čechrenica Trebostovo a mimo sledovanú oblasť ešte PZ Pečkov Oravská Poruba.

Veľké poďakovanie však patrí všetkým účastníkom monitoringu, ktorí opäť v neľahkých zimných podmienkach prechádzali svoje úseky a opätovne prejavili záujem prispieť k spoločnej problematike zisťovaním početnosti šeliem v území.

Za Správu NP Malá Fatra RNDr. Tomáš Flajs, zoológ

Mapový výstup – Výsledky IX. ročníka zimného monitoringu šeliem v Malej Fatre

 

Stopa medveďa, foto: Katarína Mikušková

Stopa rysa, foto: Samo Feješ

Stopy vlkov, foto: Martin Duľa