Redikanie pod Borovú

Vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis)

V nedeľu 2.6.2019 sme sa zúčastnili podujatia “Redikanie pod Borovú” v Dolnej Tižine, ktoré bolo zamerané na obnovu ovčiarskych tradícii v mikroregióne terchovskej doliny.

Pre návštevníkov podujatia sme mali pripravené propagačné materiály a ekohry.  Náš botanik Jožko Limánek návštevníkov informoval o prírodných hodnotách tejto lokality.

Toto ovčiarske podujatie je súčasťou miestneho kultúrneho dedičstva.  Redikanie – redik vychádza z rumunského výrazu “a ridica” (dvihnúť sa) – je každoročne opakujúca sa tradícia vyháňania oviec na pastviny. V minulosti bača s valachmi odchádzali v jarných a letných mesiacoch z dediny na salaš a brali so sebou všetko, čo potrebovali od jari až do jesene. Súčasťou začatia salašníckej sezóny boli rôzne zvyky, ktoré mali zabezpečiť jej úspešnosť.  Tradičné salašníctvo je pozostatkom valaskej kolonizácie, ktorá od 15. storočia výrazne ovplyvnila krajinný ráz v celých Karpatoch.

Po osídlení územia Valachmi boli pôvodné lesy vyrúbané a v okolí osád a dedín vznikli rozsiahle obhospodarované plochy – políčka, lúky a pasienky.

Lúky a pasienky, ktoré takto vznikali, sa stali významnými pre ochranu prírody z hľadiska pestrosti rastlinstva (ale aj živočíšstva). Na mnohých týchto lokalitách rastú vzácne a ohrozené druhy rastlín. Tieto plochy sa zachovali aj vďaka paseniu oviec, avšak prejavuje sa aj negatívny vplyv pasenia a to napríklad nesprávnym umiestňovaním košiarov, alebo nadmernými počtami oviec v stáde.  O pasienok je potrebné sa starať, obnovovať zničené plochy, vykášať tzv. nedopasky a rúbať samonálet drevín.

Lokalita Borová je príkladom zachovania teplo a suchomilných trávnatých spoločenstiev – aj vďaka paseniu oviec. Zaznamenaný je tú výskyt až 9 druhov rastlín z čeľade Orchideí.

  1. Vstavač vojenský (Orchis militaris)
  2. Vstavač mužský (Orchis mascula)
  3. Hmyzovník muchovitý (Ophrys insectifera)
  4. Prilbovka dlholistá (Cephalanthera longifolia)
  5. Vstavačovec laponský (Dactylorhiza lapponica)
  6. Vstavačovec Fuchsov (Dactylorhiza fuchsii)
  7. Vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis)
  8. Bradáčik vajcovitolistý (Listera ovata)
  9. Vemenník dvojlistý (Platanthera bifolia)

Zachovanie lúk a pasienkov má veľký význam. Sú našim kultúrnym bohatstvom, významným krajinotvorným prvkom, predstavujú zdroj genofondu, majú vodozádržnú schopnosť, prežívajú tu mnohé vzácne a ohrozené druhy rastlín a pod.

Gabriela Kalašová

foto: Jozef Limánek

literatúra: Kolektív autorov, Salašníctvo pod Rozsutcom, dedičstvo valaskej kolonizácie v Malej Fatre a Kysuckej vrchovine

Fotogaléria orchideí