Prerokovania odborného návrhu zonácie s dotknutými subjektami

Prerokovania odborného návrhu zonácie s dotknutými subjektami

Správa Národného parku Malá Fatra vypracovala v rámci projektu “Vypracovanie programu starostlivosti o Národný park Malá Fatra a jeho ochranné pásmo” Projekt ochrany a Program starostlivosti o Národný park Malá Fatra a jeho ochranné pásmo. Súčasťou vypracovaných dokumentov je aj iniciálny odborný návrh zonácie národného parku. Na základe pokynu Ministerstva životného prostredia bolo Správe Národného parku Malá Fatra umožnené v zmysle usmernenia zo dňa 08.04.2024 začať prerokovávať vypracovaný návrh zonácie s dotknutými subjektami.

Predložený odborný návrh bude Správa Národného parku Malá Fatra upravovať v zmysle rokovaní s dotknutými subjektami, ktoré začnú prebiehať od mája 2024.

Prednostne budú realizované predrokovania so subjektami, kde v roku 2024 končí platnosť programu starostlivosti o les a kde je potrebné zosúladiť návrh nového programu starostlivosti o les s pripravovanou zonáciou a pripomienkami dotknutých subjektov.

Mapu navrhovaných zón národného parku možno nájsť na webovej stránke:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1PXIOqvYQxTKFGpLI5NGKYQbQUMEhobg&usp=sharing