Odborný seminár “Prírode blízke obhospodarovanie lesov”

Odborný seminár “Prírode blízke obhospodarovanie lesov”

Prírode blízke obhospodarovanie lesov na Slovensku je téma, ktorá rezonuje nielen lesníckou a ochranárskou komunitou, ale aj širokou verejnosťou.

Čo sa pod týmto názvom skrýva?

Je to klasické lesníctvo našich predkov, alebo novodobé ekologicko-hospodárske opatrenie? Tieto a podobné témy zazneli na odbornom seminári, ktorý sa uskutočnil 8.12.2023.

Stretnutie zorganizovala v spolupráci s odbornými inštitúciami Správa Národného parku Malá Fatra nielen pre obhospodarovateľov lesov na území Národného parku Malá Fatra, ale aj pre širšiu odbornú verejnosť. Zahrnuté boli všetky aspekty problematiky PBOL – cez legislatívny rámec, pokračujúc vedeckým výskumom a poznatkami, až po pohľad človeka pracujúceho s pílou a koňmi priamo v lese. Na seminári odzneli poznatky nielen zo zahraničia, ale pochváliť sa svojou dlhoročnou prácou mohli aj lesníci zo Slovenska. Približne 30 záujemcov diskutovalo o odôvodnenosti týchto prístupov, legislatíve, nákladovosti, rentability a podpore štátu. Porovnávanie zistení z oblastí s dlhoročným výskumom a zžitými poznatkami zo Švajčiarska a prístupom u nás na Slovensku bolo taktiež predmetom debát. Verím, že stretnutie prinieslo viacej pochopenia do danej problematiky, riešenie najpálčivejších otázok a ukázalo, že vzájomnou komunikáciou a pochopením dosiahneme najlepšie spoločné výsledky. Ďakujem prednášajúcim za hodnotné príspevky, zúčastneným za príjemne strávený čas a fundované podnety a názory.

Veríme, že sa spoločne budeme stretávať častejšie na podujatiach organizovaných nielen Správou Národného parku Malá Fatra, ale aj na ďalších podujatiach. Práve vhodná diskusia s vlastníkmi, obhospodarovateľmi lesov, obcami a vedeckými odborníkmi je tá správna cesta k vzájomnej spolupráci a k tomu o čo nám všetkým ide. O zdravý a všeobecne prospešný les, lesné aj nelesné spoločenstvá a zachovanie prírody pre naše deti a deti našich detí.

Prezentované témy:

 • Prírode blízke pestovanie lesov a jeho využitie pri hospodárení v chránených územiach
  prof. Ing. Stanislav Kucbel, PhD. , Katedra pestovania lesa, Lesnícka fakulta TUZVO Zvolen
 • Prírode blízke obhospodarovanie lesa v podmienkach súčasnej legislatívy
  Ing. Peter Bunčák, Krajský lesný úrad v Žiline
 • Cesta do Švajčiarska za prírode blízkym lesom
  Ing. Martin Pirchala, PhD., Národné lesnícke centrum – ÚHÚL, odbor KZSL
 • Praktické skúsenosti s PBHL na ORAVE – LC Paráč
  Ing. Maroš Bartoš, LS Zákamenné, LESY SR š.p.
 • Ekologické prístupy v obhospodarovaní lesov vo svete
  doc. Ing. Ján Parobek, PhD., Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva,Drevárska fakulta TUZVO Zvolen
 • Prírode blízke obhospodarovanie lesa – práca v lese trochu inak
  p. Ján Žúbor, súkromný podnikateľ, dodávateľ lesohospodárskych prác

Ďakujeme za stretnutie.

Odborný seminár bol organizovaný ako súčasť stretnutí zameraných na zvyšovanie environmentálneho povedomia v rámci projektu Zachovanie a zlepšenie stavu vybraných druhov a biotopov v Národnom parku Malá Fatra – 310011CPM7.