Monitoring rysa ostrovida v NP Malá Fatra

Názorný príklad určenia jedinca na základe charakteristických determinačných znakov na základe fotografií z fotopascí. Na obrázku dva zábery z rovnakej lokality (kvadrát 10) ale rôzneho obdobia (s ročným odstupom). Identifikovaný samec Milan. Tento jedinec sa pohybuje v celom sledovanom území.

V Malej Fatre prebieha monitoring rysa ostrovida prostredníctvom fotopascí.  Prinášame Vám čiastkové výsledky z predchádzajúcej zimnej sezóny. Dáta budú porovnané s aktuálne prebiehajúcim monitoringom.

Územie NP Malá Fatra bolo rozčlenené kvadrátovou sieťou EEA (5 x 5 km) na 13 kvadrátov, z ktorých sa v zimnej sezóne 2017/2018 podarilo prostredníctvom fotomonitoringu pokryť 10.

Šlo o kvadráty 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18. Perióda fotomonitoringu trvala od 1. novembra 2017 do 31. marca 2018.

V prípade FP v kvadráte č.10 došlo k zlyhaniu Fotopasce Cudde Back C3 z dôvodu slabých batérií (použité Panasonic Eneloop, s ktorými má táto FP zásadný problém pracovať).  Tu boli následne realizované častejšie kontroly spojené s výmenou batérií. Použité boli prevažne fotopasce s bielym bleskom (Cudde Back C3, Scout Guard 565 FV a EcoGlow), v 3 prípadoch aj fotopasce s infračerveným bleskom (Bushnell NV).

Výskyt rysa ostrovida bol potvrdený v 8 kvadrátoch (80 % z kontrolovaných kvadrátov), pričom ani v jednom prípade nebola zistená prítomnosť samice s mláďatami!

Determináciou sa zistilo, že v danom čase sa v tomto území pohybovali 4 rôzne jedince.

Michal Kalaš

Situačná mapa deterministického monitoringu so znázornením kvadrátov a ich ID, lokalizovaním jednotlivých fotopascí v rámci kvadrátov. Farebná škála kvadrátov (odtiene modrej) znázorňuje počet záznamov (n = 20) v čase od 1. 11. 2017 do 31. 3. 2018.