Monitoring netopierov na ich zimoviskách

Každoročný monitoring netopierov na zimoviskách prináša zaujímavé informácie o druhovom zastúpení a ich početnosti. Tak ako sa mení klíma, tak sa menia aj životné podmienky pre všetky živé organizmy, čo má vplyv na ich správanie sa. Pri netopieroch práve počas dlhoročných monitoringoch na zimoviskách je možné pozorovať nárast, či naopak pokles početnosti niektorých druhov. Táto zima, ktorú pomaly môžeme hodnotiť, patrila medzi tie slabšie a teplejšie, teploty sa často pohybovali až okolo +10 C, čo vytvorilo obavy z problémového zimovania druhov. Počas kontrol sa však obavy nepotvrdili a na zimoviskách neboli zaznamenaná negatívne vplyvy teplej zimy.

Územie Malej Fatry je síce veľmi chudobné, čo sa podzemných priestorov týka, nachádzajú sa tu však dve významné zimoviská netopierov, ktoré sú zaujímavé nielen druhovým zastúpením, ale aj ich početnosťou.

Najvýznamnejšími oblasťami pre zimovanie netopierov patrí oblasť Kraľovianskeho meandra a Stratenca. V priebehu zimy sa kontroluje celkom 8 prirodzených podzemných priestorov a 2 umelo človekom vytvorené. Zaujímavý je postupný nárast početnosti druhu najmä podkovára malého v oblasti Kraľovianskeho meandra. V tejto časti pravidelne zimuje aj druh podkovár veľký, ktorý na prezimovanie využíva pravidelne rovnakú časť podzemného priestoru.

Netopiere síce nepatria medzi človekom obľúbené zvieratá, svojou užitočnosťou pre človeka však patria medzi top druhy. Požierajú veľké množstvo hmyzu ako napr. komáre, nočné motýle, muchy a pod., preto je potrebné ich chrániť nielen počas zimovania, kedy sú najcitlivejšie, ale počas celého roka.

 

Text a fotografie: RNDr. Tomáš Flajs, zoológ Správy NP Malá Fatra

 

Kontrola zimovísk je často fyzicky náročná, ale o to zaujímavejšia:

podkovár veľký

podkovár malý

podkovár malý

netopier veľký

sintrová výzdoba podzemných priestorov