Dotazníkový prieskum názorov návštevníkov národného parku

Dotazníkový prieskum názorov návštevníkov národného parku

Správa NP Malá Fatra realizuje v letných mesiacoch dotazníkový prieskum názorov návštevníkov.  Prieskum je zameraný na analýzu súčasného tlaku turizmu na prírodu Malej Fatry, zhodnotenie významných ekosystémových služieb a predpovedanie ďalšieho vývoja antropického tlaku na krajinu a prírodu Národného parku Malá Fatra.

Metodika prieskumu nadväzuje na prieskum, ktorý realizoval tím odborníkov z Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2015.

Čo sú ekosystémové služby?

Ekosystémové služby predstavujú prínosy, ktoré poskytujú ekosystémy ľuďom vo forme “tovarov” alebo “služieb”.  Je to napr. čistá voda, potraviny, drevo, tvorba pôdy, čistenie ovzdušia a vody, ochrana pred povodňami a suchom, opeľovanie plodín, výchovné a vzdelávacie hodnoty, turizmus, vedecké objavy a ďalšie.

Mnohé z týchto druhov tovarov a služieb boli vždy voľne dostupné  a ich skutočná dlhodobá hodnota nie je zahrnutá do ekonomických odhadov spoločnosti. Poškodzovanie a ničenie ekosystémov však môže spôsobiť neschopnosť  poskytovať ľuďom niektoré alebo všetky tieto služby. V mnohých krajinách po celom svete sa preto pripravujú programy platieb za ekosystémové služby, čo môže byť vhodný nástroj na financovanie ochrany ekosystémov.

“Vyplývajúc z Dohovoru o biologickej diverzite bola na úrovni EÚ prijatá Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020. V 5. úlohe 2. cieľa sa zaviazala Európska komisia a členské štáty do r. 2014, že zmapujú a posúdia stav ekosystémov a ich služieb na svojom území, posúdia hospodársku hodnotu takýchto služieb a do r. 2020 podporia začlenenie týchto hodnôt do účtovných systémov a systémov vykazovania na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni. “

zdroj: https://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/ochrana-prirody-krajiny/ekosystemove-sluzby/

Kedy a kde sa realizuje prieskum?

Prieskum sa realizuje v priebehu mesiacov júl a august na lokalitách Podžiar, Šútovská dolina a Medziholie.

K dispozícii je aj elektronická verzia dotazníka, ktorú nájdete na tejto stránke nižšie. Na tomto odkaze sa dotazník otvorí v samostatnom okne – https://goo.gl/forms/7bLnCpGXoVa4GmUq2

Prosíme Vás, venujte nám svoj čas a poskytnite nám svoj názor. Všetky údaje budú dôverné a použité iba na účely výskumu. Vyplnenie dotazníka zaberie približne 10 minút. ĎAKUJEME!