Dočasná uzávera chodníka na Boboty

Dočasná uzávera chodníka na Boboty

Pohľad z Bobôt na panorámu Veľkého Rozsutca a Stohu, ktorý si budete môcť vychutnať až 16.8.2021. Foto: M. Kalaš

Správa NP Malá Fatra informuje návštevníkov národného parku o dočasnej uzávere turistického chodníka zelenej značky č. 5660 na Boboty v úseku Tiesňavy – Vrchpodžiar v termíne od 6.6.2021 do 15.8.2021.

Uvedené odôvodňujeme zahniezdením chráneného druhu – orla skalného (Aquila chrysaetos) v oblasti Bobôt. Pohyb turistov po chodníku môže mať významný negatívny vplyv na jeho úspešné vyhniezdenie.

Situačná mapa – uzavretý turistický chodník na Boboty

V zmysle §19, ods. 5) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej zákon) môže orgán ochrany prírody na území národného parku obmedziť rozsah a spôsob dopravy a vstup verejnosti do národného parku alebo do jeho časti, ak je to v záujme ochrany prírody a krajiny.

V súlade s uvedeným ustanovením vydal Okresný úrad v Žiline, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutie č. OU-ZA-OSZP1-2021/023430-002/Bra z dňa 17.5.2021. Rozhodnutie nadobudne právoplatnosť 6.6.2021. Nedodržanie tohoto obmedzenia je podľa zákona priestupkom.

Prosíme návštevníkov o rešpektovanie uvedeného obmedzenia v záujme ochrany prírody národného parku.