Deň bociana v Krajskej knižnici v Žiline

Dňa 24.10.2018 sa v Krajskej knižnici v Žiline uskutočnilo podujatie, ktorý sa zameralo na dôležitosť prírody a jej ochrany. Nazvali sme ho Deň bociana. Hlavým bodom programu bolo regionálne vyhodnotenie celoslovenského ekovýchovného programu Bocian. Program Bocian je projektom Východoslovenského múzea v Košiciach, ktorý koordinuje Štátna ochrana prírody SR a jej organizačné zložky. Pre oblasť Žiliny je to Správa Národného parku Malá Fatra.

Súčasťou podujatia bol bohatý celodenný program. Okrem detských knihovníčiek, ktoré si doobeda pripravili zážitkové čítanie o bocianovi Maťkovi sa deti o ňom dozvedeli viac z prednášok, ktoré zabezpečili pracovníci správy národného parku. Popoludní prezentovali svoju prácu žiaci základných škôl, ktoré sa do programu zapojili. Boli to deti z krúžku mladých prírodovedcov na ZŠ Lipová v Rajci pod vedením pani učiteľky Martiny Fraštiovej a deti z Biologického krúžku na ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne pod vedením pani učiteľky Zuzany Synákovej. Obe skupiny sa zhostili tejto úlohy zodpovedne a ich prezentácie boli výborné. 

Predtým si však vypočuli pútavú prednášku vzácneho hosťa, pána RNDr. Miroslava Fulína CSc., ktorý celý svoj život zasvätil výskumu a ochrane bociana a je autorom spomínaného ekovýchovného programu. Svojou prednáškou deti aj dospelých nadchol natoľko, že po tomto dni sa o bociana budú s určitosťou zaujímať. Súčasťou bolo aj otvorenie výstavy detských prác, za ktoré ďakujeme Materskej škole Kvačany,  základným školám vo Varíne, Rajci a Hornom Hričove, súkromnej základnej škole na Oravskej ceste v Žiline a detským čitateľom Krajskej knižnice.

Tieto krásne práce môžete prísť obdivovať do 14.11.2018.

Dana Ďuračíkova, Krajská knižnica, Žilina

Gabriela Kalašová, Správa NP Malá Fatra, Varín