Architektonické návrhy návštevníckych centier Správy NP Malá Fatra

Architektonické návrhy návštevníckych centier Správy NP Malá Fatra

Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne v spolupráci s externými architektkami aktuálne pracuje vďaka schváleným žiadostiam o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy IROP-PO7-SC76-2022-93 na prípravách projektovej dokumentácie pre dva investičné zámery a to:

  1. Návštevnícke centrum v Národnom parku Malá Fatra, Dostavba a prestavba objektov v areáli Nový dvor – Vrátna, Terchová,
  2. Návštevnícke centrum a administratívno-prevádzková budova Správy Národného parku Malá Fatra v obci Varín.

 

Návštevnícke centrá budú slúžiť pre potreby informovania návštevníkov národného parku o prírodných hodnotách územia národného parku o zaujímavých typoch na výlety, o spôsobe správania sa v národnom parku ako aj zázemie pre vykonávanie environmentálnej výchovy pre všetky cieľové skupiny a v neposlednom rade pre propagáciu ochrany prírody a zlepšenie komunikácie v regióne na túto tému.

 

Momentálne sú pre obidva investičné zámery hotové architektonické štúdie a začína sa spracovávať projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. Nasledovať bude zhotovenie dokumentácie pre realizáciu stavby. Predpokladaný termín začatia realizácie v prípade investičného zámeru č.1 je rok 2024, v prípade investičného zámeru č.2 rok 2025.

 

Zhotoviteľom projektovej dokumentácie pre investičný zámer č. 1 sa v procese verejného obstarávania ešte v decembri minulého roka stalo architektonické štúdio Kilo Honč, s.r.o. z Bratislavy.

Cieľom tohto zámeru je dostavba a prestavba už existujúcich troch objektov (lesovňa, hospodárska budova a pivnica) na návštevnícke centrum, ktorého architektúra v plnej miere rešpektuje svoje prostredie a svoj kontext. Akoby splývalo s krajinou a stáva sa jej neodmysliteľnou súčasťou.

Architektonický návrh má za cieľ vytvoriť vysoko kontextuálnu architektúru, nielen vo vzťahu k prostrediu ale aj k histórii lokality. Pôvodný Nový Zichyovský majer vo Vrátnej doline, ktorý stál v 19.storočí na mieste spomínaných objektov, môžete vidieť na Akvareli od Thomasa Endera.

 

Architektúru tvoria hmoty, ktorých objem definuje samotná programová náplň. Z nej vychádzajú proporcie, rozmiestnenie a vzájomné vzťahy týchto hmôt. Tie sú prestrešené samostatnou drevenou strešnou konštrukciou, ktorá tieto programové náplne spája a poskytuje im akési “podlubie” na ich funkčné a priestorové previazanie. Táto strešná rovina zároveň plní funkciu kontextuálnej architektúry. Vo svojom tvare a materiáloch rešpektuje a odkazuje na tradičné ľudové tvaroslovie. Napriek tomu sa nejedná o “tradičný dom” ale skôr o mikrourbanizums funkcií voľne rozmiestnených pod spoločnou strechou. Návrh sa v rámci jeho kontextu snaží zasahovať čo možno najmenej do okolia. Obsahuje len nevyhnutné komunikácie a obslužné objekty a necháva objekt pohltený prírodou. Navrhované prvky krajinnej architektúry sú minimalizované.

Funkčná náplň návštevníckeho centra s environmentálnou výchovou je rozdelená do troch objektov, prestrešených jednou sedlovou strechou a do vzdialenejšieho objektu pivnice. V objekte A (bývala lesovňa) sa nachádza infobod, kaviareň a expozícia, ktorú je v prípade potreby možné využiť ako rozšírenie environmentálnej výchovy. V objekte B (bývala hospodárska budova) je umiestnená samotná funkcia environmentálnej výchovy s presahom na vonkajšiu prestrešenú terasu s možnosťou pozorovania prírody. Na objekte A, v podkroví je umiestnená bunka, s funkciou dennej oddychovej miestnosti pre zamestnancov objektu. Objekt C, bývalá pivnica slúži pre umiestnenie technológie a ako priestor pre uzamknutie  odpadových nádob.

Návštevník je navedený do centra z turistického chodníka bezbariérovou rampou, alebo schodiskom, ktoré ho dovedú do priestoru medzi objekty A a B. Tieto objekty svojou transparenciou a vzájomnou komunikáciou prezrádzajú svoju vlastnú programovú náplň. Program jednotlivých objektov je možné natiahnuť̌ alebo presunúť̌ do prekrytého medzipriestoru. Vzhľadom na potenciál rozširovania programu sa zväčšuje užívateľská veľkosť objektov. Aj tieto presahy majú potenciál aktivizovať̌ svoje okolie ako prirodzený atraktor.

Hlavný vstup do objektu A je cez presklenú stenu do priestoru kaviarne s informačným pultom. Tento priestor je oddelený od priestoru expozície v zadnej časti objektu boxom so zázemím. Objekt umožňuje zmenu využitia priestoru expozície s možnosťou dočasného uskladnenia exponátov a jeho transformáciu na priestor pre environmentálnu výchovu.

Objekt B má dva vstupy. Zasklená stena ho spája s vonkajším pobytovým priestorom, kde môže rozšíriť svoju funkciu. V tomto objekte sa nachádza jeden veľký priestor slúžiaci environmentálnej výchove, box s hygienou a skladovacie priestory.

Popri objekte B vedie schodisko na strechu, ktorá slúži ako pozorovateľňa. Lávkou je sprístupnená aj strecha objektu A, kde je umiestnená bunka s funkciou oddychového priestoru.

Objekt C je uzamykateľný v prednej časti sa nachádzajú odpadové nádoby v zadnej časti technológia. Na streche tohto objektu je priestor pre oddych a sedenie okoloidúcich turistov.

 

 

Situácia a vizualizácie návrhu (zdroj: Kilo Honč, s.r.o. , Architektonická štúdia, 2023)

 

Zhotoviteľom projektovej dokumentácie pre investičný zámer č. 2 sa v procese kvalitatívneho  verejného obstarávania stalo Architektonické štúdio Atrium s.r.o. z Košíc v marci 2023.

Cieľom zámeru č.2 je prestavba objektu Správy Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne, optimalizácia dispozičného riešenia, zlepšene technického stavu budovy, zvýšenie úrovne vybavenia za účelom poskytovania environmentálnej výchovy a vzdelávania a doplnenie infobodu pre návštevníkov národného parku. Objekt bol postavený ako replika pôvodnej Schwarczerovej kúrie zo 16.storočia (viď. foto) na jej základoch, ktorá musela byť asanovaná pre zlý technický stav.

Architektonický návrh poukazuje na pôvodné dobové kvality, potláča nevhodné riešenia novostavby, vytvára novú, priestorovým a dispozičným požiadavkám prispôsobenú koncepciu s výrazným odlíšením novodobých zásahov.

Vsadené nové konštrukcie, okenné výplne s výrazným lemovaním, strešná rovina, hlavný vstup, bezbariérovosť a celkové riešenie záhrady sú prvkami, ktoré sa vo svojej minimalistickej koncepcie a výraznej farebnosti jednoznačne odlišujú od pôvodnej stavby.

Výraznou úpravou prešiel vstupný priestor, kde sa zjednocuje výšková úroveň foyeru a bočných krídel čo prináša prevádzkové výhody a vytvára možnosti rozvinutia prezentačných aktivít návštevníckeho centra a sedenie.

Z dispozičného a prevádzkového hľadiska je zachovaný pôvodný trojtrakt, avšak jednoznačným spôsobom sa definuje funkčné využitie bočných krídel – po ľavej strane je to funkcia návštevníckeho a vzdelávacieho charakteru s ubytovaním na poschodí a v pravom krídle je to administratívna prevádzka Správy Národného parku Malá Fatra.

Dvorová časť bude slúžiť edukačným a zážitkovým aktivitám ako aj rozšíreniu funkcie ochrany vtáctva a novo definovanými voliérami a skladovým zázemím.

Nevhodne riešené parkovanie v dvorovej časti sa koncepčne upravilo a rozsah spevnených plôch minimalizoval. Po obvode dvora je koncipovaný peší chodník s rozvinutím centrálneho parku s altánkom a vodnou plochou v podobe vodozádržného opatrenia – retencia.

 

 

Situácia a vizualizácie návrhu (zdroj: Architektonické štúdio Atrium s.r.o., Architektonická štúdia, 2023)

 

Zdroj textu:

Investičný zámer č.1 – Kilo Honč, s.r.o., Architektonická štúdia, 2023

Investičný zámer č.2 – Architektonické štúdio Atrium s.r.o., Architektonická štúdia, 2023

 

Spracovala: Ing. Anna Žideková, Správa NP Malá Fatra so sídlom vo Varíne