Akcia Čisté Slovensko – pridáte sa?

V rámci iniciatívy MŽP SR Čisté Slovensko,

organizuje Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne

v spolupráci s obecnými úradmi a základnými školami v obciach Terchová, Belá, Stráža, Krasňany a Varín , COOP Jednotou Žilina, Nadáciou KIA Slovakia a OZ Rozsutec Terchová

dňa 23.9.2022 čistenie brehov rieky Varínky v celom jej úseku od obce Terchová až po obec Varín.

Začiatok akcie je naplánovaný od 9.30 hod. a potrvá do 13.00 hod., zraz dobrovoľníkov bude pred obecnými úradmi v jednotlivých obciach.

Pozývame dobrovoľníkov z radov širokej verejnosti, študentov, aktívnych seniorov, ktorí budú mať v uvedenom termíne čas a ktorým nie je územie, v ktorom žijú a ochrana prírody ľahostajné, aby pomohli svojou účasťou prispieť k zdravšiemu a čistejšiemu životnému prostrediu.

 

Vrecia na odpad a rukavice budú účastníkom čistenia poskytnuté na miestach zrazu, pre žiakov bude nachystaná sladkosť. Odporúčame vhodné oblečenie a obuv, nakoľko sa účastníci budú pohybovať po brehových porastoch v blízkosti vody a v podmáčanom teréne.

V prípade výrazne nepriaznivého počasia bude akcia zrušená a preložená na iný termín.

Pre aktuálne informácie odporúčame sledovať Facebook Správy NP Malá Fatra – https://www.facebook.com/npmalafatra

Kontaktná osoba: Alena Badurová – pracovníčka environmentálnej výchovy, NP Malá Fatra Varín, Tel: 0903 298 131

 

Prečo je rieka Varínka významná?

Rieka Varínka je územím európskeho významu (ÚEV), čím zároveň patrí do sústavy NATURA 2000.

V území Varínka chránime biotopy: Penovcové prameniská, Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa, Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy, zo živočíchov chrobáky bystruška potočná, motýľ spriadač kostihojový, žaba kunka žltobruchá, cicavce  vydra riečna a netopier obyčajný. Nájdeme tu aj raka riečneho.

Cieľom ochrany je zachovanie riečneho biotopu s nelesnými a lesnými brehovými spoločenstvami a zachovanie prirodzeného biotopu a lovísk vydry riečnej.

Z hľadiska ochrany prírody je Varínka aj významným biokoridorom, pozdĺž ktorej sa môžu šíriť živočíchy, ale aj rastliny. Je hniezdiskom a loviskom množstva vtákov, medzi nimi aj rybárika riečneho, alebo bociana čierneho.