Bobor pri Vodnom diele Žilina

V uplynulý týždeň bola S NP Malá Fatra upozornená na výskyt bobra vodného na VD Žilina.
Spolu so zástupcom  Vodohospodárskej výstavby š.p. sme vykonali obhliadku lokality s konštatovaním, že lokalitu obsadil skutočne bobor vodný. Dosvedčovali to ohryzy stromov v v brehovom poraste, ktoré sa nachádzali na viacerých miestach lokality. Podľa počtu a veku ohryzov lokalitu obsadil pravdepodobne jediný exemplár bobra vodného.
Bobor ako živočích viazaný na vodné prostredie migruje, prirodzene sa šíri práve vodnými cestami. Pozitívny výskyt bol zaznamenaný na rieke Kysuca, ale aj na rieke Váh v oblasti Sučian, taktiež v povodí rieky Oravy. Správa NP eviduje dva zabité jedince na cestnej komunikácii v oblasti Právnických štrkovísk od roku 2015. Bobor je živočích, ktorý svojou aktivitou vie pozmeniť ráz krajiny zmenou toku riek a tým pozitívne ovplyvniť viaceré skupiny živočíchov (vodné vtáky, hmyz, ryby a pod.).
Text a foto: Tomáš Flajs

Pobytové znaky bobra vodného