2.február – Svetový deň mokradí

Už viac ako pol storočie si každoročne 2.februára pripomíname Svetový deň mokradí.
 
2 februára 1971 bol v iránskom meste Ramsar podpísaný Dohovor o mokradiach, známy aj ako Ramsarský dohovor.
 
Čo sú to mokrade ?
Je to územie, ktoré je trvalo alebo sezónne zaplavené alebo nasýtené vodou. Sú to rieky, jazerá, močiare, rašeliniská, pobrežné mokrade ako napríklad koralové útesy a ústia riek, mangrovové porasty, ale aj človekom vytvorené mokrade ako rybníky, ryžoviská a iné.
 
Mokrade doslova prekypujú životom. Sú domov pre mnoho ohrozených obojživelníkov a plazov, sťahovavé i stále vodné vtáky, tisíce druhov rastlín a aj endemické druhy, teda druhy vyskytujúce sa len v špecifických mokradiach. 40% druhov v rámci celého sveta sú naviazané na mokrade.
 
Hlavnou témou tohtoročného Svetového dňa mokradí znie „Mokrade a ľudský blahobyt„. Táto téma má zdôrazňovať fakt, ako sú všetky aspekty ľudského blahobytu prepojené so stavom svetových mokradí, pretože sme životne závislí na týchto ekosystémoch. Prečo sme životne závislí na mokradiach?:
  • Poskytujú vodu a potravu,
  • podporujú biodiverzitu,
  • zabezpečujú živobytie pre miliardy ľudí,
  • chránia pred extrémnymi poveternostnými vplyvmi,
  • zmierňujú klimatické zmeny.
 
Ramsarské lokality sú lokality, ktoré sú zapísané do Zoznamu mokradí medzinárodného významu a ich ochrana si vyžaduje zvýšenú pozornosť či už z hľadiska sťahovavého vtáctva, rýb, vzácnych rastlín a ich spoločenstiev, ale aj kvôli ich vodohospodárskym funkciám.
 
Na Slovensku je do tohto zoznamu zapísaných celkovo 14 lokalít s celkovou výmerou viac ako 40-tisíc ha.
 
Juhovýchodným okrajom NP Malá Fatra preteká ramsarská lokalita „Rieka Orava a jej prítoky„. Toto územie vďaka pobrežnej vegetácie prípotočných jelšín a vysokobylinných nív predstavuje jedno z najzachovalejších a najvýznamnejších ekosystémov svojho druhu v strednej Európe. Z významných živočíšnych druhov sa tu vyskytuje napr. podustva severná, lipeň tymiánový či vydra riečna, svoj výskyt z hľadiska rastlinných druhov tu má napr. vstavačovec Fuchsov, kruštík močiarny či žltohlav najvyšší.
 
V rámci oddelenia environmentálnej výchovy máme zatiaľ pripravený environmentálny výchovno-vzdelávací program „Mokrade a ramsarské lokality“ pre Spojenú školu internátnu v Žiline a program „Vodný kolotoč“ pre predškolákov z MŠ Dobrého pastiera v Žiline. V prípade záujmu o naše programy pre materské, základné a stredné školy pri príležitosti Svetového dňa mokradí nás kontaktujte, bližšie informácie nájdete na našej stránke https://www.npmalafatra.sk/environmentalna-vychova-pre-skoly/ .