V Žiline sa ošetrilo šesť chránených stromov

V Žiline sa ošetrilo šesť chránených stromov

inštalácia dynamickej väzby na lipe na Bytčickej

Význam stromov pre náš život je obrovský. Dávajú nám kyslík, sú domovom pre množstvo živočíchov, v horúčave nám poskytujú tieň, dávajú nám potravu, liečivá, drevo na oheň alebo na výrobu nástrojov, stavebný materiál. Zároveň sú aj významným krajinotvorným a kompozičným prvkom, s ktorým sa stretávame takmer na každom kroku, či už v mestách alebo voľnej krajine.
 Aké stromy sa vyhlasujú za chránené?

Na Slovensku sa ochrane starých stromov začala venovať veľká pozornosť najmä v druhej polovici 20. storočia, kedy bolo zaevidovaných najviac významných stromov. V októbri 1955 bol Slovenskou národnou radou prijatý zákon č.1/1955 o štátnej ochrane prírody, podľa ktorého mohli byť významné stromy a ich skupiny vyhlásené za chránený prírodný výtvor alebo chránenú prírodnú pamiatku.

Pod pojmom „chránený strom“ si zvyčajne predstavíme prastarú lipu s veľkým bútľavým kmeňom, no nie je to vždy také jednoduché. Strom môže byť vyhlásený za chránený nielen z dôvodu vysokého veku, ale aj kvôli vysokej kultúrnej alebo vedeckej hodnote, zaujímavému krajinotvornému alebo estetickému významu, prípadne dôležitej ekologickej funkcii. Medzi chránenými stromami sa okrem solitérnych vyskytujú aj skupiny stromov a niekedy aj stovky metrov dlhé stromoradia. Nájdeme ich rozptýlené v krajine na najrozmanitejších miestach. Sú súčasťou poľnohospodárskej krajiny, lesných komplexov, ale aj ľudských sídiel, historických záhrad a parkov.

V súčasnosti je ochrana starých alebo iným spôsobom mimoriadne významných stromov zabezpečovaná v zmysle §49 ods.1 zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Podkladom na vyhlásenie stromov za chránené je projekt ochrany chráneného stromu a vyhlasuje ich vyhláškou okresný úrad v sídle kraja.

Chránené stromy v územnej pôsobnosti NP Malá Fatra

Vyhlásené chránené stromy sa evidujú v štátnom zozname osobitne chránených častí prírody, ktorý z poverenia MŽP SR vedie Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Národný park Malá Fatra je odbornou organizáciu ochrany prírody vo veciach ochrany drevín a chránených stromov. V jej územnej pôsobnosti v okrese Žilina a Dolný Kubín je evidovaných 32 chránených stromov vrátane stromoradí, čo fyzicky predstavuje 60 jedincov stromov. Medzi chránenými stromami nájdeme druhy ako lipa veľkolistá a malolistá, brest horský, buk lesný, javor cukrový a horský a smrek obyčajný, pričom najviac zastúpeným stromom je lipa. Správa NP Malá Fatra vykoná pravidelné obhliadky na priebežné zisťovanie zdravotného stavu jednotlivých stromov.

Ošetrenie chránených stromov v Žiline

Mesto Žilina v dňoch 3. až 4. mája ošetrilo šesť chránených stromov druhu lipa malolistá (Tilia cordata). Išlo o štyri lipy nachádzajúce sa medzi komunikáciami Rajecká a Bytčická, vedené v štátnom zozname chránených stromov pod evidenčným číslom S 185 a o dva kusy nachádzajúce sa na Kysuckej ceste, v štátnom zozname pod evidenčným číslom S 187.

Dreviny ako na Bytčickej, tak aj na Kysuckej boli v minulosti v roku 1992 ošetrené, no vplyvom klimatických faktorov a dopadu blízkosti komunikácie, mali viaceré z nich už zhoršený zdravotný stav. Ich ošetrenie spočívalo vo vykonaní bezpečnostných, zdravotných a redukčných rezov. Na Bytčickej pri prvých dvoch lipách sa uskutočnil minimálny zásah s odstránením suchých konárov a zlomov. Pri ďalších dvoch lipách, ktoré mali 1/3 koruny zoschnutú bol vykonaný okrem zdravotného a bezpečnostného rezu aj redukčný. U dvoch líp sa zároveň vymenili staré väzby za nové dynamické bezpečnostné, ktoré sa umiestnili vyššie v korune na jej stabilizáciu voči prípadnému zlomu. Jedna mohutnejšia lipa na Kysuckej ceste bola v lepšom a druhá v horšom zdravotnom stave. Aj pri týchto lipách sa uskutočnili bezpečnostné, zdravotné rezy a pri druhej drevine s jedným zlomeným a rozpadajúcim sa kostrovým konárom aj redukčný rez. Na mohutnejšej drevine sa po uvedených rezoch inštalovali vyššie v korune štyri bezpečnostné väzby. Z okolia drevín sa odstránili náletové dreviny a upravilo sa okolie po estetickej stránke. Všetky lipy zároveň dostali nové označenie tabuľkou s nápisom chránený strom so štátnym znakom v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Všetky uvedené práce sa vykonali v zmysle STN 83 70 10 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Ošetrovanie chránených stromov zabezpečovala firma Seidl s.r.o. Počas realizácie ošetrenia bola prítomná odborne spôsobilá osoba zo Správy NP Malá Fatra, ktorá dozerala na správnosť a rozsah vykovania zásahov v zmysle vydaného súhlasného Rozhodnutia OU-ZA-OSZP1-2021/026168-005 Okresným úradom v Žiline.

Záver a poďakovanie

Ošetrenie týchto líp sa podarilo vďaka iniciatíve zanietených aktivistov a vzájomnej spolupráce viacerých ľudí a inštitúcií ako poslankyni mestského zastupiteľstva p. Martinkovej, p. Rzeszota  predsedu občianskeho združenia Žilinský skrášľovací spolok, dobrovoľného strážcu prírody L. Bokůvku, odboru životného prostredia mesta Žilina a televízie TA3.  Mesto Žilina zafinancovalo práce zo spoločenskej hodnoty drevín. Aj keď Správe NP Malá Fatra osud týchto líp nebol ľahostajný a chcela ich ošetriť, nemala na zabezpečenie potrebnej starostlivosti vyčlenené finančné prostriedky. Preto sa viacmenej podieľala iba odborným dozorom a prispela len malou čiastkou, keď v lete roku 2021 do mohutnejšieho stromu na Kysuckej udrel blesk a zlomil jeden konár, zabezpečila jeho čiastočné ošetrenie.

Všetkým zainteresovaným patrí jedno veľké ĎAKUJEM.
Stromy sú jednoducho pre nás vzácnym darom a sme radi, že z chránených líp sa budú môcť tešiť aj ďalšie generácie. 

Text a foto: Miriam Balciarová, Ing., Správa NP Malá Fatra

Zdroje a iné články:

http://www.sopsr.sk/web/?cl=40

https://www.enviroportal.sk/stromy

https://www.enviroportal.sk/katalog-chranenych-stromov

https://www.zilina.sk/aktuality/2022/v-ziline-osetrujeme-chranene-druhy-stromov/

Galéria

 

Reportáž TA3

gdpr-image
Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky budeme predpokladať, že ste s ňou spokojní.