Praktická ochrana druhov vo voľnej krajine

Praktická ochrana druhov vo voľnej krajine

Okrem územia Národného parku Malá Fatra a jeho ochranného pásma zabezpečuje Správa Národného parku Malá Fatra praktickú ochranu druhov aj vo voľnej krajine v rámci okresu Žilina.

Pracovníci Správy Národného parku Malá Fatra dňa 19.08.2022 zrealizovali odchyt obojživelníkov na stavenisku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala z odkaliska, ktoré má byť v blízkej budúcnosti zasypané. V danom odkalisku sa usídlili dva druhy obojživelníkov, konkrétne rosnička zelená (Hyla arborea) a kunka žltobruchá (Bombina variegata), pričom pomocou sieťky sa podarilo odchytiť 16 jedincov rosničky zelenej a 30 jedincov kunky žltobruchej. Následne boli odchytené jedince prenesené do prirodzených mokradí v Rajeckej doline. Tomuto odchytu predchádzal niekoľko mesačný monitoring danej lokality a jednotlivých vývinových štádií obojživelníkov. Oba uvedené druhy sú zaradené medzi druhy európskeho významu, ktorých stav na národnej úrovni je nepriaznivý – nevyhovujúci.

Týmto by sme chceli poďakovať pani Ing. Patrícii Škorvagovej, ktorá oslovila Správu NP Malá Fatra so záujmom prenesenia obojživelníkov na vhodnú lokalitu.

Fotogaléria