Ponuka práce GIS – špecialista

PONUKA práce

pracovná pozícia: GIS – špecialista

Správa Národného parku Malá Fatra  so sídlom vo Varíne

Hrnčiarska 197, 013 03  Varín, IČO: 54435340

———————————————-

Miesto výkonu práce: Varín

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: dohodou

Mzdové podmienky (brutto):

Od 978 € / mesiac (v závislosti od počtu rokov praxe) k tomu 5% navýšenie podľa § 7 odst. 6 písm. d) zákona č. 553/2003 Z.z.

Možnosť priznania osobného príplatku (variabilnej zložky mzdy) k základnej zložke mzdy v závislosti od úrovne plnenia pracovných úloh

Platové podmienky určuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutej praxe a úrovne plnenia pracovných úloh.

INFORMÁCIE o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
 • Podieľa sa na základnom kvalitatívno – kvantitatívnom ekologickom výskume a prieskume,
 • Zabezpečuje priebežné zálohovanie a analýzu výskytových údajov
 • Zabezpečuje inštaláciu a chod aplikácií potrebných pre terénny zber údajov
 • Vykonáva priestorové analýzy v prostredí GIS
 • Zabezpečuje priestorové údaje pre potreby pracoviska od externých tvorcov a dodávateľov
 • Pripravuje priestorové podklady na rokovania s dotknutými záujmovými skupinami, a týchto rokovaní sa priamo zúčastňuje.
 • Zabezpečuje prípravu a tvorbu dokumentácie ochrany prírody
 • Získava a koordinuje externých expertov pre potreby inventarizačných  prieskumov.
 • Koordinuje zameriavanie hraníc maloplošných chránených území v teréne.
 • Zabezpečuje odbornú oponentúru výsledkov inventarizačných prieskumov.
 • V teréne zhotovuje fotodokumentáciu územia
 • Podieľa sa na úlohách súvisiacich so spracovaním a analýzou priestorových dát vyplývajúcich z pripravovaných a prebiehajúcich projektov (OPKZP, LIFE, INTERREG a pod.)
Zamestnanecké výhody, benefity:
 • 5 dní dovolenky nad rámec zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 • možnosť priznania osobného príplatku (variabilnej zložky mzdy) k základnej zložke mzdy v závislosti od úrovne plnenia pracovných úloh
 • pružný pracovný čas a iné
Informácie o výberovom konaní:

Plánovaný nástup: dohodou, čo najskôr

Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu neurčitú.

POŽIADAVKY na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa -ekológia, enviromentalistika, geografia, zoológia, botanika, lesníctvo

Vhodné aj pre absolventov.

Ostatné znalosti

Práca s PC na úrovni pokročilý (MS Office), práca s programami GIS na úrovni pokročilý (napr. QGIS alebo ArcMap) a databázami

Vodičské oprávnenie: Skupina B (aktívny)
Osobnostné predpoklady a zručnosti
 • Spoľahlivosť
 • Aktívny záujem o problematiku ochrany prírody
 • Environmentálna gramotnosť
Ďalšie požiadavky
 • Znalosť súvisiacich právnych predpisov – zákon o ochrane prírody a krajiny, zákon o lesoch, zákon o inváznych a nepôvodných druhoch
 • Bezúhonnosť, samostatnosť, zodpovednosť
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka (AJ, NJ) je výhodou
 • publikačná činnosť výhodou
Zoznam potrebnej dokumentácie k žiadosti uchádzača o voľné pracovné miesto:
 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • doklad o (najvyššom) dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti uchádzača,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako 1 mesiac)
Dátum a miesto podania žiadosti uchádzača o voľné pracovné miesto:

Uchádzač doručí svoju žiadosť poštou, elektronickou poštou alebo osobne na adresu: Správy Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne, Hrnčiarska 197, 013 03  Varín alebo na emailovú adresu: zuzana.dudasova@npmalafatra.sk

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti:

Správy Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne je príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR, ktorá zabezpečuje úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a osobitných predpisov na území národného parku a jeho ochranného pásma.

Kontaktné údaje:  

telefón: 0902 480 683

e-mail:  zuzana.dudasova@npmalafatra.sk

Vo Varíne, dňa 16.1.2023