Športovo-rekreačné aktivity

Výkon športovo-rekreačných aktivít usmerňuje základný dokument - Návštevný poriadok národného parku.

 

Podmienky využívania národného parku a jeho ochranného pásma

Návštevníci pri pohybe po území národného parku (NP) a jeho ochranného pásma sú povinní správať sa tak, aby nedochádzalo k zbytočnému poškodeniu neživých častí prírody, poškodeniu alebo uhynutiu rastlín a živočíchov, alebo poškodeniu a ničeniu ich životného prostredia vrátane jeho znečisťovania odpadkami a rušeniu pokoja a ticha, najmä používaním zariadení spôsobujúcich svetelné a hlukové efekty mimo uzavretých stavieb a vyhradených miest.

Návštevníci sa môžu pohybovať
  • peši na území národného parku po turistických chodníkoch a náučných chodníkoch, ako aj miestach vyhradených na pohyb návštevníkov mimo vyznačených turistických a náučných chodníkov v období od 16. apríla do 31. októbra (letné obdobie) len v čase od 6. hod. do 21. hod. a v období od 1. novembra do 15. apríla (zimné obdobie) len v čase od 7. hod. do 18. hod., časové obmedzenie sa nevzťahuje na miesta vyhradené pri jestvujúcich stavbách. V jarnom období sa v čase od od 1. marca do 15. júna uzatvárajú tri turistické chodníky.
  • bicyklom na území národného parku a jeho ochranného pásma len po pozemných komunikáciách v súlade so zákonom, po cyklotrasách a vyhradených účelových komunikáciách.
  • motorovým vozidlom, motorovou štvorkolkou, motorovou trojkolkou a snežným skútrom na území národného parku a jeho ochranného pásma len po pozemných komunikáciách v súlade so zákonom a osobitnými predpismi a po vyhradených účelových komunikáciách a trasách, ak pohyb po nich nie je zakázaný alebo obmedzený.

Na území národného parku môžu návštevníci vodiť psa len na vôdzke.

 

Tu si môžete stiahnuť :

- úplne znenie Vyhlášky Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 9/2005 z 1. decembra 2005 o Návštevnom poriadku Národného parku Malá Fatra a jeho ochranného pásma

- skrátenú verziu (leták) pre verejnosť "Návštevný poriadok NP Malá Fatra"