Územia európskeho významu

Situačná mapka (kliknutím obrázok zväčšíte)

Interaktívna mapa ÚEV

Mapový server Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR)

Stránka Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR) venovaná NATURA 2000 s aktuálnymi informáciami.

 

 

SKUEV0252  Malá Fatra

Výmera: 22 937,6 ha

Katastrálne územia: Belá, dolná Tižina, Istebné, Kraľovany, Krasňany, Lipovec, Nezbudzká Lúčka, Párnica, Sučany, Šútovo. Terchová, Turany, Turčianske Kľačany, Varín, Veličná, Zázrivá.

Význam územia: 26 biotopov európskeho významu, 33 druhov živočíchov EV, 6 druhov rastlín EV

Stupeň ochrany: 3. až 5. stupeň ochrany

Ide o územie , kde je na relatívne malej ploche sústredené veľké prírodné bohatstvo od javov anorganickej prírody (jaskyne, periglaciálne a glaciálne javy, kaňony, bralá, vodopády) po živú prírodu.  S pestrým geologickým podkladom a reliéfom súvisí pestrosť rastlinstva a živočíšstva. Sú tu zachované všetky lesné vegetačné stupne od bukovo dubového po kosodrevinový v ich prirodzenej postupnosti a s prirodzenou drevinovou štruktúrou. Vysoko sú hodnotené zachované subalpínske, skalné a sutinové spoločenstvá na vápnitých aj silikátových podkladoch, tiež spoločenstvá lúčne a pasienkové vrátane holí. Mozaiku doplňujú mokraďové a prameniskové biotopy. Pestré je aj živočíšstvo, pričom územie tvorí západnú hranicu súvislého výskytu veľkých šeliem.

 

SKUEV0251 Zázrivské lazy

Výmera: 2808 ha

Katastrálne územie: Zázrivá

Význam územia: 10 biotopov EV, 8 druhov živočíchov EV, 2 druhy rastlín EV

Stupeň ochrany: 2. stupeň ochrany okrem PP Bôrikova mláka a PR Dubovské lúky, kde navrhujeme znížiť Stupeň ochrany z 5. na 4.

Navrhnuté ako územie európskeho významu vďaka zachovanej tradične obhospodarovanej vidieckej krajine s mozaikov lúk, pasienkov, pramenísk, mokradí a lesov s vysokou biodiverzitou (bohatosťou fauny a flóry). 

 

SKUEV0221 Varínka

Výmera: 154,6 ha

Katastrálne územie: Belá, Dolná Tižina, Krasňany, Lysica, Stráža, Terchová, Varín

Význam územia: 4 biotopy EV, 1 druh rastlín EV

Stupeň ochrany: 4 stupeň ochrany

Ochrana tohto územia má zabezpečiť zachovanie funkcie riečneho ekosystému a priľahlých brehových lesných i nelesných biotopov v krajine.

 

SKUEV0254 Močiar

Výmera: 8,1 ha

Katastrálne územie: Stankovany

Význam územia: 4 biotopy EV, 4 druhy živočíchov

Stupeň ochrany: 4 stupeň ochrany

Sústava pramenísk a mokraďových spoločenstiev jedinečných z celoslovenského hľadiska. Vyvierajú tu minerálne vody a tvoria štítovité travertínové útvary. Nachádza sa tu najväčšia populáci kriticky ohrozeného druhu marica pilkatá na Slovensku (ďalšie dve sú minimálne).