Chránené vtáčie územie -

SKCHVU 013 Malá Fatra

Situačná mapka (kliknutím obrázok zväčšíte)

Mapový server ŠOP SR

Interaktívna mapa CHVÚ

CHVÚ Malá Fatra má rozlohu 66 228,06 ha, nadmorská výška sa pohybuje od 355 do 1708 m.n.m. a zasahuje do okresov Žilina,Čadca, Dolný Kubín, Martin, Námestovo, Prievidza, Ružomberok.

Vyhláška č.2 /2011 Ministerstva ŽP, ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Malá Fatra.

V CHVÚ Malá Fatra hniezdia najmä vtáčie druhy viazané na lesné, skalné a lúčno – pasienkové biotopy. Ako výberové druhy boli určené napr.

Aquila chrysaetos, orol skalný – viazaný na horské ekosystémy, na hniezdenie využíva skalné a zachované lesné biotopy, potravu nachádza hlavne na lúkach a pasienkoch.

Crex crex, chrapkáč poľný – druh chriašteľa viazaného na extenzívne obhospodarované lúky a pasienky, v súčasnosti ohrozený ich zarastaním.

Tetrao tetrix, tetrov hôlniak – plachý kurovitý vták hôľneho pásma a priľahlých lesných porastov, hniezdi na zemi.

Tetrao urogallus, tetrov hlucháň  - plachý kurovitý vták obývajúci staré zachované nevyrušované lesné  biotopy.

Aegolius funereus, kuvik kapcavý – menší druh sovy viazaný na staršie lesné porasty s dostatkom prirodzených hniezdnych dutín.

Dryocopus martius, dateľ čierny – veľký druh ďatla, vyžadujúci dostatočne staré lesné porasty, umožňujúce dutinové hniezdenie.

Popis lokality na webe ŠOP SR