Chránené územia v oblasti NP Malá Fatra a ochranného pásma

V Slovenskej republike upravuje územnú a druhovú ochranu zákon č. 543/2002 Z.z.v znení neskorších predpisov. Podľa tohoto zákona môžeme definovať dve úrovne územnej ochrany prírody, ktoré sa vzájomne prekrývajú. Z týchto dvoch pohľadov je územie Malej Fatry chránené nasledovne.

Národná sieť chránených území

Vzhľadom na mimoriadne prírodné hodnoty bola Krivánska Malá Fatra v roku 1967 vyhlásená za chránenú krajinnú oblasť (CHKO). V roku 1988 bola CHKO prekategorizovaná na národný park.

V rámci územia Národného parku Malá Fatra a jeho ochranného pásma je vyčlenených niekoľko maloplošných chránených území, ktoré si pre svoje prírodné hodnoty, bohatosť rastlinstva a živočíšstva zasluhujú zvýšený stupeň ochrany. Spolu je to 14 národných prírodných rezervácií, 9 prírodných rezervácií, 5 prírodných pamiatok a 1 chránený areál.

Európska sústava chránených území

V súvislosti so vstupom Slovenska do Európskej únie (EÚ) naša krajina prevzala aj príslušné predpisy v oblasti ochrany prírody. NATURA 2000 je sústava chránených území členských štátov EÚ a predstavuje najhodnotnejšie prírodné dedičstvo významné z celoeurópskeho hľadiska. Táto sústava ma zabezpečiť ochranu pre najohrozenejšie druhy rastlín, živočíchov a biotopov nachádzajúcich sa na území EÚ a tak zachovať biologickú diverzitu aj pre budúce generácie.

Sústavu NATURA 2000 tvoria chránené vtáčie územia (CHVÚ) a územia európskeho významu (územia EV).

Na území Národného parku Malá Fatra a jeho ochranného pásma sa nachádza 7 území európskeho významu a to Varínka, Zázrivské lazy, Malá Fatra, Močiar, Uholníky, Šíp a Strečnianske meandre Váhu.

V predmetnom území sa nachádza jedno chránené vtáčie územie a to CHVÚ Malá Fatra, ktoré zahŕňa okrem územia národného parku (teda Krivánskej Malej Fatry) aj oblasť Lúčanskej Malej Fatry a oblasť Zázrivej .