Územia NATURA 2000

Situačná mapka (kliknutím obrázok zväčšíte)

Interaktívna mapa ÚEV

Mapový server Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR)

Stránka Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR) venovaná NATURA 2000 s aktuálnymi informáciami.

 

SKUEV0240 Kľak

Výmera:  85,1  ha

Katastrálne územie: Fačkov, Vrícko

Význam územia: 7 biotopov EV, 2 druhy rastlín EV, 5 druhov živočíchov EV

Stupeň ochrany: 5 stupeň ochrany

Cenné lesné spoločenstvá, predovšetkým bučiny a sutinové lesy, ale aj spoločenstvá vápencových skál a sutín s chránenými druhmi rastlín.

 

SKUEV0239 Kozol

Výmera: 91,6 ha

Katastrálne územie: Poluvsie, Turie

Význam územia:  8 biotopov EV, 4 druhy živočíchov EV

Stupeň ochrany: 5 stupeň ochrany

Kyslomilné a vápnomilné lesné spoločenstvá, sutinové lesy, skalné a sutinové spoločenstvá na karbonátovom podklade.

 

SKUEV0255 Šujské rašelinisko

Výmera: 12,2 ha

Katastrálne územie: Rajecká Lesná

Význam územia: 4 biotopy EV

Stupeň ochrany: 4 stupeň ochrany

Mozaika mokraďových spoločenstiev s ohrozenými druhmi rastlín a spoločenstiev. Ide o zachované územie uprostred intenzívne obhospodarovanej krajiny, slúžiace ako zdroj genofondu pre svoje okolie.

 
Chránené vtáčie územie MALÁ FATRA