Maloplošné CHÚ

Národné prírodné rezervácie (NPR)

1. Kľak (85,71 ha) Málo narušené lesy Kľaku v širokom výškovom rozpätí umožňujú sledovať príslušné klimatické vplyvy. Výskyt subalpínskych prvkov je tu v jednom z okrajových miest ich areálov. Ide o najjužnejšie vrcholové partie s cennými skalnými a lesnými rastlinnými spoločenstvami Lúčanskej Malej Fatry. NPR Kľak sa nachádza v Lúčanskej Malej Fatre, severovýchodne od Fačkovského sedla.

2. Kozol (91,58 ha) Značná zachovalosť objektu a výrazná prírodovedná hodnota je reprezentovaná výraznými povrchovými štruktúrami v podobe bralnatých zoskupení na hrebeni Kozla i na priľahlom južnom svahu. Kozol je príkladom na porovnanie rastlinných spoločenstiev na dvoch odlišných podložiach v bezprostrednej blízkosti. NPR Kozol sa nachádza v Lúčanskej Malej Fatre, východne od Rajeckých Teplíc.

 

Prírodné rezervácie (PR)

1. Šujské rašelinisko (10,8 ha) Na nepriepustnom štrkovitom nánosovom podloží sa vytvorili rašelinné vrstvy s výskytom slatinno – rašelinných spoločenstiev a ohrozených druhov rastlín. Ide o v tejto oblasti veľmi ojedinelý výskyt. Ťažba rašeliny je na tomto území zakázaná. PR Šujské rašelinisko sa nachádza na ľavom brehu rieky Rajčianky, južne od Rajca, smerom na obec Šuja.

2. Brodnianka (25,94 ha) Územie predstavuje bradlový skalnatý útvar s dubovým porastom reliktného charakteru. Brodnianka je charakterizovaná  výskytom viacerých vzácnych rastlinných druhov a najsevernejším výskytom prirodzeného dubového porastu na Slovensku. PR Brodnianka sa nachádza severne od Žiliny, medzi obcami Brodno a Oškerda, napravo od štátnej cesty v smere Žilina - Čadca.

3. Rochovica (31,58 ha) Pre územie Rochovice je charakteristický výskyt teplomilného lesného spoločenstva s mnohými vzácnymi teplomilnými druhmi, ktoré majú na danom mieste jedno z najsevernejších rozšírení na území Slovenska. Od reliktných bučín na vápenci sa toto spoločenstvo líši neprítomnosťou dealpínskych prvkov. PR Rochovica sa nachádza severne od Žiliny, medzi obcami Brodno a Rudinka, naľavo od štátnej cesty v smere Žilina - Čadca, na pravom brehu rieky Kysuca.

4.  Slnečné skaly (90,54 ha) Slnečné skaly predstavujú členitý reliéf so súborom skalných veží, brál a terás nad riekou Rajčiankou. Lesné spoločenstvá pôvodných podhorských vápencových bučín, sekundárnych borín a smrečín sa rozprestierajú na celej ploche Slnečných skál. Najcennejšou časťou sú skalné biotopy.

 

Prírodné pamiatky (PP)

1. Hričovské rífy (0,20 ha) Ide o jeden z najväčších rífov v oblasti Hričovského podhradia s výraznou krajinotvornou funkciou. Na pomerne krátkom úseku je možné vidieť profil od eocénnych zlepencov, cez pieskovce a ílovce až k vápencom. PP Hričovské rífy sa nachádzajú západne od obce Hričovské Podhradie.

2. Hričovská skalná ihla (0,63 ha) Predstavuje významný prírodný objekt geologického charakteru a z krajinárskeho hľadiska významnú dominantu územia. Z pôvodne veľkej šošovky vápenca tu v minulosti bola časť vyťažená a použitá na výstavbu druhej koľaje trate Žilina – Košice. Skalná ihla v súčasnej podobe je teda priamym výsledkom antropických vplyvov. PP Hričovská skalná ihla sa nachádza východne od obce Hričovské Podhradie.

3. Poluvsianska skalná ihla (0,68 ha) Je to zvetraním oddelená ihla, ktorá predstavuje významný prírodný objekt, z krajinárskeho hľadiska významnú dominantu územia. Význam Poluvsianskej skalnej ihly môžeme vidieť predovšetkým v rovine rekreačnej a estetickej. Z hľadiska vedeckého tu má význam výskyt bohatej kalcifilnej flóry. Poluvsianska skalná ihla sa nachádza pri vlakovej zastávke “Poluvsie”, napravo od štátnej cesty v smere Žilina - Rajecké Teplice.

4. Turská skala (4,38 ha) Turská skala predstavuje významný geomorfologický jav tzv. obtočník, ktorý vznikol oddelením od dolomitového komplexu Slnečných skál eróznou činnosťou rieky Rajčianka. Turská skala plní významnú krajinotvornú funkciu. Vysoká náučná funkcia vyplýva i z toho, že je priamo pri hlavnom cestnom ťahu. PP Turská skala sa nachádza južne od obce Porúbka, naľavo od štátnej cesty v smere Žilina - Rajecké Teplice, za odbočkou na obec Turie.

5. Kysucká brána (1,22 ha) Kysucká brána sa vyznačuje jedinečnosťou geologického profilu bradlového pásma, ako jedného z najkompletnejších u nás vôbec. Územie je pravidelne navštevované početnými geologickými exkurziami, a to i z dôvodu dobrej komunikačnej prístupnosti. PP Kysucká brána sa nachádza severne od Žiliny, medzi obcami Brodno a Rudinka, naľavo od štátnej cesty v smere Žilina - Čadca, na pravom brehu rieky Kysuca, vedľa PR Rochovica.