Územie 

Národný park Malá Fatra sa nachádza v severozápadnej časti Západných Karpát. Územie samotného národného parku zaberá celý orografický celok Krivánskej Malej Fatry.

Jeho postavenie je mimoriadne významné, pretože sa jedná o najzápadnejší národný park karpatského oblúka. To umožňuje prenikanie západokarpatských druhov do susedných území (najmä na západ a severozápad), kde mnoho druhov v dôsledku ľudskej činnosti ustúpilo, alebo bolo v minulosti vyhubených.

Dryádka osemlupienková

Národný park v číslach
 • Rastie tu 1141 druhov nižších rastlín.
 • Vyšších rastlín je zaznamenaných 973 druhov, z toho 22 západokarpatských, 14 karpatských a 4 vlastné endemity.
 • Zo živočíchov sa tu vyskytuje 3000 druhov bezstavovcov a 210 druhov stavovcov.
 • Dĺžka pohoria je asi 26km.

Veľký Fatranský Kriváň

 • Najvyšší vrch je Veľký Fatranský Kriváň (1709 m n.m.).
 • Najznámejším vrchom je Veľký Rozsutec (1609 m n.m.), ktorý je zároveň v znaku Správy NP Malá Fatra.
 • Priemerná výška Krivánskej Fatry je 985 m n.m.
 • Najnižší bod je na sútoku Hradského potoka a Váhu (358 m n.m.).
 • Najdlhšou riekou v ochrannom pásme je Varínka, ktorá dosahuje dĺžku 24,7 km.

Šútovský vodopád

 • Najvyšším vodopádom je Šútovský vodopád s výškou 38 m.
 • Lesy zaberajú viac ako 70 % celkovej rozlohy.
 • Výmera národného parku je 22 630 ha (ochranné pásmo 23 262 ha).
 • Zasahuje do 4 okresov (Žilina, Dolný Kubín, Martin, Ružomberok).
 • V rámci územia národného parku a jeho ochranného pásma sa nachádza 30 maloplošných chránených území (14 národných prírodných rezervácií, 10 prírodných rezervácií, 5 prírodných pamiatok a 1 chránený areál).
 • Výmera maloplošných chránených území je takmer 4900 ha (22 % z výmery NP).