História

Projekt Školy ochrany prírody vo Varíne nadväzuje na dlhoročnú tradíciu Školy ochrany prírody v Gbeľanoch. Mnohí, v súčastnosti aktívny ochrancovia prírody, vyrástli v tejto organizácii. Pre tých, ktorí nemali tú možnosť spoznať ŠkOP počas jej fungovania v Gbeľanoch, prinášame krátky výťah z histórie.

Vznik: 

V roku 1983 sa rozhodnutím Ministerstva kultúry SSR zriadila ŠkOP v Gbeľanoch pri Žiline ako pracovisko Ústredia Štátnej ochrany prírody (ďalej len ÚŠOP) s celoslovenskou pôsobnosťou. Za pomerne krátke obdobie sa vytvorili primerané podmienky pre ekologickú výchovu a vzdelávanie mládeže i dospelých pre územie Slovenska. 

ŠkOP bola umiestnená v barokovom kaštieli v Gbeľanoch v blízkosti Žiliny, na trase známej turistickej cesty do Vrátnej, pred vstupom do územia Národného parku Malá Fatra. V spomínanej budove kaštieľa bola spoločne so ŠkOP aj Správa NP Malá Fatra.

kaštieľ v Gbeľanoch

Súčasťou kaštieľa bol aj priľahlý park s náučným chodníkom pre mládež. V parku sa počítalo aj so založením genetickej banky ohrozených druhov z tejto oblasti. 

Personálna štruktúra a vybavenie:

Celkom mala ŠkOP sedem pracovníkov, z toho: vedúceho ŠkOP, vedúceho Informačného strediska ochrany prírody, 1 odborného pracovníka, hospodársko - administratívnu pracovníčku, dve upratovačky, kuriča. 

Najväčšiu časť lektorskej a sprievodcovskej činnosti zabezpečovali pracovníci ŠkOP a 40 externých lektorov z ÚŠOP, vysokých škôl a odborných inštitúcii.

Pre potreby ŠkOP sa vybudovala knižnica, metodický kabinet a metodické pomôcky. Zhromaždili sa filmy, videofilmy, diasúbory, diafóny a iný pracovný materiál. 

Vo výstavných priestoroch kaštieľa bola umiestnená medzinárodná výstava plagátov z ochrany prírody a životného prostredia z trienále výstav Ekoplagát, ktoré ŠkOP organizovala. 

Expozície v objekte a v parku slúžili širokej verejnosti, návštevníkom NP Malá Fatra.

ŠkOP využívala pre svoju činnosť aj priestory prírodovednej expozície Považského múzea v Krasňanoch.

Súčasťou školy bolo Infromačné Stredisko v Štefanovej, ktoré bolo otvorené denne okrem pondelka a pre návštevníkov boli zabezpečované služby. Pozornosť bola venovaná návštevníkom Národného parku, predovšetkým Vrátnej doliny. Uskutočňovali sa v ňom i akcie v rámci ŠkOP. Informačné stredisko naväzovalo na trasy náučných a turistických chodníkov. Zabezpečovalo i predaj informačno-náučných materiálov.

Súčasnosť

Škola ochrany prírody (ŠkOP) je odborom Správy Národného parku Malá Fatra zameraným na výchovu k ochrane prírody, vzdelávanie a propagáciu v tejto oblasti. Toto centrum vzniklo 1. januára 2002 v rámci dánskeho projektu financovaného dánskou vládnou agentúrou DEPA – DANCEE a realizovaného konzultantskou spoločnosťou Carl Bro a.s., ktorý počas svojho jeden a polročného trvania zabezpečil základné technické vybavenie a priniesol dánsky know-how v oblasti environmentálnej výchovy a prírodnej interpretácie formou školení a najrôznejších tréningových aktivít.

Takto sa Štátnej ochrane prírody SR podarilo nadviazať na tradíciu Školy ochrany prírody v Gbeľanoch, ktorá si v časoch svojho fungovania vybudovala silné zázemie a dobré renomé v rámci celého Slovenska. Zároveň však „nová“ škola prináša najmodernejšie metódy a výchovno-vzdelávacie prístupy, využívané s nemalým úspechom nielen v Dánsku, ale v celej Európe.

Dánske, ako aj slovenské skúsenosti dokazujú, že environmentálne povedomie a porozumenie pre prírodu je najúčinnejším spôsobom možné dosiahnuť cez zážitky a aktivity priamo v prírode, ktoré umožňujú postupne prejsť od „hry“ k viac či menej vzdelávacím aktivitám. Preto sa ŠkOP zameriava najmä na prácu priamo v teréne, pričom sa snaží nezanedbávať ani jednu z cieľových skupín a vytvoriť pre každého záujemcu program zodpovedajúci jeho predstavám a potrebám. 

Bezprostrednými cieľmi činnosti ŠkOP sú:

  • zmena postoja verejnosti k prírodnému prostrediu
  • získanie podpory verejnosti pre ciele ochrany prírody