Vyhodnotenie činnosti Školy OP vo Varíne za rok 2013

09.01.2014 16:48

Environmentálna výchova na Správe NP Malá Fatra – Škola ochrany prírody (ŠkOP) je zabezpečovaná 3 pracovníkmi, ktorí koncepčne a metodicky zabezpečujú environmentálnu výchovu v rámci odboru Správy NP Malá Fatra. Škola ochrany prírody Varín má  regionálnu pôsobnosť s hlavným zameraním pre pracovníkov ŠOP SR, školský sektor, návštevníkov CHÚ a ostatných cieľových skupín obyvateľstva žijúceho v územnej pôsobnosti NP Malá Fatra.

 

V roku 2013 zrealizovala ŠkOP nasledovné aktivity:

  • 93 prednášok v rámci mimoškolskej výchovy pre školský sektor/  počet žiakov a študentov 3170

  • 5 sprievodov do chránených území / 151 účastníkov

  • 8 akcií v rámci významných environmentálnych dní/ 715 účastníkov (Svetový deň mokradí, Svetový deň vody, Deň Zeme, Deň lesov, Medzinárodný deň biodiverzity, Európsky deň prírodných a národných parkov, Deň karpatských parkov, Deň životného prostredia)

  • Výstavy: Klimatická spravodlivosť/ videlo ju 215 návštevníkov

  • Akcií pre verejnosť sa zúčastnilo 3112 osôb ( informačné kampane v meste Žilina pri príležitosti oslavy národných a karpatských parkov, slávnostné otvorenie zrekonštruovaného NCH Diery, Noc netopierov, Deň otvorených dverí v automobilke PSA Peugeot v Trnave a vo Varíne, výstava Jarná krása v zámku Budatín, charitatívna akcia Zmysel života, Človek a príroda v skanzene v Martine)

  • ŠkOP pravidelne informuje a prispieva na webovú stránku NP Malej Fatry www.npmalafatra.sk a do regionálnych médií, kde informuje o svojej činnosti a pripravovaných akciách. V roku 2013 zaslala 14 tlačových správ, boli odvysielané príspevky a živé vstupy v celoslovenských a regionálnych médiách.

  • Spolupracuje so školami,  NGO, obcami, vlastníkmi územia, poľovnými združeniami, urbariátmi, združeniami cestovného ruchu a ďalšími organizáciami vo svojej územnej pôsobnosti.

  • pracovníčky ŠkOP vypracovali a podali dva projekty do Envirofondu zamerané na podporu environmentálnej výchovy a spoznávanie chránených území Slovenska a jeden prostredníctvom mimovládnej organizácie na dobudovanie interaktívnych prvkov do ekoučebne za budovou Správy NP MF.

Na záver by sme chceli všetkým, ktorí nás navštívili, či akýmkoľvek iným spôsobom s nami spolupracovali poďakovať za spoluprácu a zaželať v roku 2014 veľa úspechov, spokojnosti a šťastných krokov. Nech Vaše kroky opäť smerujú aj k nám :-).

 

Všetko dobré želá kolektív Školy ochrany prírody!