Tri environmentálne významné dni v máji 2016

24.05.2016 14:10

22. máj – MEDZINÁRODNÝ DEŇ BIOLOGICKEJ DIVERZITY

Medzinárodný deň biologickej diverzity (International Day for Biological Diversity) vyhlásila OSN v decembri 2000 na Valnom zhromaždení, ktoré rozhodlo, že pamätným dňom (22. máj) bude deň schválenia definitívneho textu Dohovoru o biologickej biodiverzite (Convention for Biological Diversity) v kenskej metropole Nairobi.

Biodiverzita má výrazný vplyv na kvalitu života, zabezpečuje ekologické funkcie, pre ľudí je zdrojom potravy. Človek však využíva zdroje Zeme nad nevyhnutnú a trvalo udržateľnú mieru, a tým narušuje prírodné ekosystémy a ohrozuje prežitie nasledujúcich generácií. Ochrana biologickej diverzity sa preto stala jednou z priorít medzinárodnej environmentálnej politiky.

Trinásta konferencia zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (COP 13), ktorá sa bude konať v mexickom Cancúne 4. - 17. decembra 2016, bude zameraná na začlenenie otázok biodiverzity do kľúčových sektorov. Súvisí to aj s tohtoročnou témou Medzinárodného dňa biodiverzity.

Zamerané na biodiverzitu: Trvalá udržateľnosť pre ľudí a ich živobytie. Jej cieľom je upriamiť pozornosť na úbytok biodiverzity vo svete, jej hodnotu pre náš život a obživu ľudí s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj vo všetkých oblastiach, vrátane hospodárskych odvetví, ako je poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo a cestovný ruch.

Na logo Medzinárodného dňa biodiverzity bola tento rok vyhlásená súťaž a vyhrala ho firma DE DESIGN +  ENVIRONMENT // www.design-environment.com z viac ako 40 príspevkov.

Oslavy Medzinárodného  dňa biologickej diverzity sa konajú v  34 štátoch, vrátane Slovenska.

Strategický plán pre biodiverzitu  na roky 2011- 2020 a jeho 20 cieľov boli prijaté na konferencii zmluvných strán v roku 2010 v Nagoji v Japonsku a boli potvrdené aj Generálnym zhromaždením OSN a na summite Rio+20 v 2012. Táto správa hovorí, že aj keď sa dosiahli čiastkové úspechy, na skutočné naplnenie stanovených cieľov je potrebné vynaložiť oveľa väčšie úsilie a ich úspešné dosiahnutie prispeje k celosvetovo dôležitej téme trvalo udržateľného rozvoja, vrátane riešenia problémov chudoby, hladu, nedostatku vody, zdravotných následkov, klimatických zmien a degradácie ekosystémov.

Dosiahnutie stanovených cieľov Strategického plánu pre biodiverzitu sa majú dosiahnuť v rokoch 2011 až 2020 a preto OSN vyhlásila toto obdobie za medzinárodnú dekádu biodiverzity.

23. máj - DEŇ KARPATSKÝCH PARKOV

V tento deň si pripomíname podpísanie Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát – Karpatský dohovor, ktorý bol prijatý na 5. konferencii EHK OSN v Kyjeve v máji 2003. Podpísali ho všetky štáty karpatského regiónu, a to Česká republika, Maďarská republika, Poľská republika, Rumunsko, Slovenská republika, Srbsko a Čierna Hora a Ukrajina.

Princípom Karpatského dohovoru je spolupracovať pri ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát s cieľom zlepšiť kvalitu života, posilniť miestnu ekonomiku a komunity a chrániť prírodné hodnoty a kultúrne dedičstvo.

Prvý krát sa Deň Karpatských parkov oslavoval v roku 2010 a inicioval
ho Svetový fond na ochranu prírody (World Wildlife Fund, WWF).

WWF v súčasnosti vedie celoeurópsku kampaň s názvom Keep Nature Alive, ktorej cieľom je zachovať existujúcu európsku legislatívu.


Kampaň je súčasťou iniciatívy Nature Alert (hastag #NatureAlert), ktorú podporujú viaceré mimovládne európske organizácie (BirdLife, EEB, Priatelia Zeme). Vďaka tejto kampani vyjadrilo v roku 2015 svoju podporu súčasným zákonom v ochrane prírody viac ako 520 000 ľudí z celej Európy. O ďalšom osude existujúcej legislatívy sa definitívne rozhodne na zasadnutí ministrov životného prostredia EÚ v júni 2016.

 

24. máj – EURÓPSKY DEŇ NÁRODNÝCH A PRÍRODNÝCH PARKOV

Prvý krát bol tento deň vyhlásený v roku 1999 vďaka iniciatíve Federácie EUROPARC a odvtedy sa každoročne do osláv zapájajú stovky správ chránených území.

Tohtoročná téma s názvom Chuť prírody poukazuje na dôležitosť prepojenia medzi chránenými územiami a poľnohospodárovom, ako aj na hodnotu a prínos prírody k potravinovej bezpečnosti v Európe.

Oslavou jedla oslavujeme aj bohatosť prírody, prácu ľudí a úlohu chránených území pre zachovanie týchto procesov s prínosom pre prírodu a lokálnu ekonomiku. Poľnohospodárstvo  prispievalo k zmene krajiny po celé tisícročia. Je veľmi dôležité aby sme zachovali semená, rastliny, živočíchy a rôzne druhy potravy, ale rovnako dôležité je aj zachovať rôzne druhy zručností, poľnohospodárskych postupov a kultúrnych zvyklostí”, Ignace Schops, prezident EUROPARC.

Tento rok sa do aktivít zapojí 22 krajín Európy s viac ako 300 rôznymi podujatiami. Okrem bežných prednášok sa v mnohých chránených územiach uskutočnia aj ochutnávky lokálnych a tradičných produktov.

Prehľad všetkých zaregistrovaných aktivít môžete nájsť na

https://www.europarc.org/nature/edop/.

Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrany prírody vo Varíne pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity uskutočnila 19. mája pre žiakov zo ZŠ Sládkovičovo terénnu exkurziu po náučnom chodníku Jánošíkovým chotárom s poznávaním rastlín a živočíchov Malej Fatry. Pri príležitosti Dňa Karpatských parkov a Európskeho dňa parkov uskutoční 24. mája pre žiakov 6. a 8. ročníka zo ZŠ Dlhé Pole prezentáciu s aktivitami na tému odpady a klimatické zmeny.

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy

Jana Pokrievková, Mgr., ŠOP SR, koordinátorka medzinárodných dohovorov

Zdroj: https://www.cbd.int/idb/2016/

https://www.minzp.sk/informacie/tlacovy-servis/tlacove-spravy/22-maj-medzinarodny-den-biodiverzity.html

https://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2014/tlacove-spravy-oktober-2014/skoncila-celosvetova-konferencia-osn-biodiverzite.html

https://www.who.sk/medzinarodny-den/medzinarodny-den-biodiverzity/

https://www.europarc.org/nature/edop/

https://slovakia.panda.org/kampane/keep_nature_alive/