Svetový deň životného prostredia 2014

02.06.2014 14:33

Svetový deň životného prostredia (World Environment Day) si 5. júna každoročne pripomíname od roku 1972, keď sa konala prvá konferencia OSN o životnom prostredí vo švédskom Štokholme. Medzinárodná konferencia sa začala práve 5.júna pod heslom „ Je len jedna Zem“.

Zúčastnili sa na nej zástupcovia 112 štátov. Na konferencii prerokovali prvú súhrnnú správu o stave životného prostredia a účastníci schválili Deklaráciu o životnom prostredí človeka, v ktorej sa po prvýkrát deklarovalo právo človeka na priaznivé životné prostredie a zároveň bol navrhnutý globálny systém pozorovania Zeme.

Štokholmská konferencia upriamila pozornosť svetovej verejnosti na potrebu riešiť v záujme zachovania existencie ľudstva na planéte Zem problémy životného prostredia, ktoré presahujú hranice štátov a kontinentov, a preto aj ich riešenie si vyžaduje spoluprácu na medzinárodnej úrovni.

Globálnymi problémami už začiatkom 70 – tych rokov, podobne ako aj dnes, boli:

- ochrana ozónovej vrstvy Zeme,

- eliminovanie znečistenia vôd a ovzdušia, podmieňujúceho skleníkový efekt a kyslé dažde,

- jadrová bezpečnosť,

- zneškodňovanie odpadov

- otázky biodiverzity.

V mnohých krajinách sa tento deň oslavuje prostredníctvom koncertov, environmentálnych aktivít, recyklačných a upratovacích kampaní.

Správa Národného parku Malá Fatra pri príležitosti osláv Svetového dňa životného prostredia pripravuje v spolupráci v mestom Žilina informačný stánok na Hlinkovom námestí.

Pre záujemcov budú pripravené zaujímavé materiály s tematikou ochrany prírody, vláčik Separáčik, skladačky a nezabudneme priniesť ani obľúbenú pocitovú skrinku. Ukážeme Vám tiež ako si zhotoviť peknú peňaženku z tetrapaku.

Tešíme sa na Vás vo štvrtok /5.júna/ v čase od 9.00 do 15.30.


Zdroj: www.enviroportal.sk, www.greenpeace.org