Svetový deň vody 2014: Voda a Energia

03.03.2014 23:30

Svetový deň vody 2014: Voda a Energia.

 

Svetový deň vody v roku 2014 sa nesie v znamení hesla: Voda a energia. Jedným z hlavných cieľov je zvýšiť povedomie o vzájomných väzbách medzi vodou a energiou.

Voda a energia sú úzko prepojené a na sebe závislé. Produkcia a prenos energie vyžaduje využívanie vodných zdrojov , najmä pri vodných , jadrových a tepelných elektrárňach. Spätne, na čerpanie , úpravu a distribúciu vody k rôznym spotrebiteľom sa využíva okolo 8 % celosvetovej výroby energie .
V roku 2014, Organizácia spojených národov - v úzkej spolupráci s členskými štátmi a ďalšími zainteresovanými stranami - spoločne zameriavajú svoju pozornosť na vodnú energiu a súvislosti spojené s jej využívaním. Pozornosť venujú aj riešeniu nerovnosti tzv." dolnej miliardy ľudí“, ktorí žijú v slumoch a v chudobných vidieckych oblastiach, kde prežívajú bez prístupu k nezávadnej pitnej vode, primeraným hygienickým zariadeniam , dostatku potravín a energetickým službám.

Cieľom je aj uľahčenie rozvoja stratégií a prierezových rámcov medzi jednotlivými odvetviami, ktoré povedú k energetickej bezpečnosti a trvalo udržateľnému využívaniu vody v zelenej ekonomike . Osobitná pozornosť sa bude venovať identifikácii osvedčených postupov, realizáciou ktorých sa môže vodný a energeticky efektívny " zelený priemysel " stať realitou.

 

Hlavnými myšlienkami Svetového dňa vody v roku 2014 sa stali:

  1. Voda potrebuje energiu a energia potrebuje vodu.

  2. Zásoby sú obmedzené a dopyt sa zvyšuje.

  3. Úspora energie je úspora vody. Úspora vody je úspora energie.

  4. "Spodná miliarda ľudí" naliehavo potrebuje prístup k vode, kanalizácii a elektrine.

  5. Zlepšenie vodnej a energetickej efektívnosti je nevyhnutné, tak ako aj potreba koordinovaného a uceleného rozhodovania o vodných a energetických zdrojoch.