Svetový deň sťahovavého vtáctva

05.05.2015 11:18

Sviatok vtáčieho sťahovania, ktorý si pripomíname od roku 2006, budú ľudia po celom svete oslavovať v dňoch 9. – 10. mája. Každoročne je druhý májový víkend venovaný jedinečnému prírodnému divadlu – migrácii vtáctva. Milióny vtákov každý rok podnikajú ďalekú neľahkú cestu, aby sa dostali na miesta, kde zahniezdia a vychovajú svoje mláďatá, s ktorými sa potom vracajú späť na zimoviská.

Svetový deň sťahovavého vtáctva má viesť k zvyšovaniu povedomia verejnosti o dôležitosti sťahovavého vtáctva v rôznorodých ekosystémoch a poukázať na potrebu ochrany migrujúcich vtákov ako aj ich stanovíšť.

V tomto roku sa hlavnou témou osláv migrácie vtáctva stala myšlienka energie, ktorej získavanie a využívanie by bolo voči vtáctvu „priateľskejšie“. Cieľom voľby nosnej témy je nastoliť otázku, či môže byť zavádzanie nových technológii na získavanie energie skutočne trvalo udržateľné, ak sa pri ich navrhovaní a realizácii nezohľadnia dopady na sťahovavé vtáctvo a ich biotopy. Nové technológie by mali nielen odpovedať na zvyšujúci sa dopyt po energii, ale mali by byť aj priateľské k prírode.

Každoročne milióny vtákov zápasia s migračnými prekážkami, ktoré sme im nastavali do cesty. Kolízie s elektrickým vedením sú častou príčinou úmrtia alebo vážneho zranenia, ktoré vedie k trvalému poškodeniu jedincov. Výstavbou ďalšej energetickej infraštruktúry sa strácajú vhodné, častokrát nenahraditeľné biotopy – ako príklad môžeme uviesť mokrade, prípadne dochádza k ich fragmentácii a postupnému zániku.

Výroba energie z obnoviteľných zdrojov má pozitívne účinky napríklad v podobe zmierňovania zmien klímy, avšak aj pri nich je dôležité posudzovať riziká, ktoré predstavujú pre migrujúce vtáctvo a je potrebné navrhnúť využitie obnoviteľných zdrojov tak, aby sa nestali prekážkou a hrozbou pre migrujúce živočíchy, vrátane vtáctva.

 

 

 

Viac informácií a materiálov môžete nájsť na www.worldmigratorybirdday.org.