Svetový deň pôdy

01.12.2016 13:42

5. decembra si pripomíname Svetový deň pôdy

Napriek samozrejmosti s akou pristupujeme k existencii pôdy, zohráva pre človeka veľmi dôležitú úlohu. Denne s ňou prichádzame do kontaktu bez toho, že by sme si to uvedomovali. Kráčame po nej, prispieva k zabezpečeniu našej obživy, či zabezpečuje prístup k nerastnému bohatstvu, ukrývajúcim sa pod povrchom našej zeme, je základný výrobný prostriedok v poľnohospodárstve a lesníctve. Od nepamäti prebiehali o ňu boje.  

Skrátka, s pôdou je úzko spätá existencia človeka  a  všetkého živého na našej planéte.

Napriek tomu  sme v súčasnosti svedkami toho, že pôda v niektorých častiach našej planéty prestáva plniť funkciu ekosystému, život v nej a na nej zlyháva, vyčerpáva a narúša ju práve ľudská činnosť. Toto všetko evokuje potrebu venovať pôde viac pozornosti a zároveň aj starostlivosti.

Svetový deň pôdy bol vyhlásený v roku 2002 a je podporovaný Medzinárodnou úniou pôdoznaleckých vied (IUSS). Jeho realizáciu zabezpečuje FAO v spolupráci s vládami členských štátov a so sekretariátom Dohovoru OSN o boji proti rozširovaniu púští.  

Hlavnou myšlienkou tohto dňa je venovať zvýšenú pozornosť pôde,  dostať do povedomia verejnosti informácie  o význame pôdy a prírodných zdrojov nevyhnutných pre prežitie človeka a o potrebe ich ochrany pred globálnym otepľovaním. Medzi špecifické ciele tohto dňa podľa FAO patrí upriamiť pozornosť verejnosti  a popredných predstaviteľov na zásadný význam pôdy pre ľudský život, informovať verejnosť o kľúčovej úlohe pôdy pre potravinovú bezpečnosť, znižovanie následkov klimatických zmien, odstraňovanie chudoby a napomáhanie trvalo udržateľnému rozvoju.  FAO sa zároveň prihovára za rýchle posilnenie kapacít na zbieranie informácií o pôdach a ich kontrole na všetkých úrovniach - národnej, regionálnej a medzinárodnej.

Pôda je obmedzený a pre človeka v priebehu jeho života neobnoviteľný prírodný zdroj. Je to tenká, povrchová vrstva Zeme, od ktorej v zásadnej miere závisí život rastlín a následne aj ostatných živých organizmov, v nej sa uskutočňujú premeny látok dôležité pre život organizmov.  V prípade postupujúcej degradácie a straty zo strany človeka  sa tento zdroj stáva v mnohých častiach sveta limitom ďalšieho rozvoja ľudskej spoločnosti. Ak by prestala existovať pôda, prestane existovať biosféra s ničivými dopadmi na ľudstvo.

Ľudstvo je existenčne spojené s pôdou, nakoľko pôda poskytuje celý rad nevyhnutných funkcií pre život:

 • zdravá pôda poskytuje čistý vzduch a vodu
 • bohatú produkciu potravín, krmovín, ale aj iného rastlinstva
 • je zdrojom surovín – íl,  štrk, piesok, minerály, rašelina, voda, uhlie, ropa, zemný plyn
 • rozmanitosť živočíšstva
 • produkuje biomasu
 • reguluje  kolobeh živín a iných prvokov
 • reguluje akumuláciu, vsakovanie a odtok vody
 • podporuje biodiverzitu
 • má asanačnú funkciu – schopnosť zabezpečiť bezpečný rozklad telesných pozostatkov
 • funguje ako filter znečistenín
 • reguluje klimatické zmeny – viaže a uvoľňuje uhlík, reguluje aj ďalšie skleníkové plyny
 • dáva nám možnosť nazrieť do minulosti – archeologické vykopávky, informácie o minulej klíme, vegetácii, živočíchoch, kultúrach...
 • je priestorom pre budovanie priemyselných podnikov, dopravných sietí, domov
 • dotvára ráz a krásu krajiny

Starostlivosť o pôdu je prejavom vyspelosti štátu a kultúrnej úrovne obyvateľstva. Význam pôdy je pre ľudstvo rovnako dôležitý ako sú mokrade, lesy či dažďové pralesy. Preto je veľmi dôležité, aby sa zachovala aj pre budúce generácie v čo najpriaznivejšom stave.

 

Použité zdroje

https://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2016-12-11/

www.un.org, www.fao.or

 https://www.polnohospodar.sk/e-priloha/5725-rok-2015-je-venovany-pode 

https://www.noveslovo.sk/c/Hodnoty_pody

https://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/svet-prvykrat-oslavi-svetovy-den-pody/15100-clanok.html

foto: pixabay

 

Spracovala:  Alena Badurová, Mgr., ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy